Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniu 18 stycznia 2020 r. w Warszawie. NRA podjęła uchwałę w sprawie zmian w regulaminie doskonalenia zawodowego oraz uchwałę w sprawie zmian w regulaminie organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. NRA przyjęła również uchwałę w sprawie złożenia petycji dotyczącej zmian w prawie w zakresie kontaktów obrońcy z klientem przy realizacji prawa do obrony.

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zreferował bieżące prace Prezydium. Podziękował za aktywność w posiedzeniach komisji parlamentarnych pracujących nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw: adw. Anisie Gnacikowskiej, adw. Rafałowi  Dębowskiemu i adw. Mikołajowi Pietrzakowi. Dodał, że sam brał udział w pracach połączonych komisji senackich - Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Poinformował, że wraz z KRRP i SSP „Iustitia” podjęli się zorganizowania rozmów pod hasłem „Okrągły Stół dla Praworządności”, do których mieli zasiąść przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, środowisk prawniczych, naukowych oraz organizacji społecznych. Ostatecznie zorganizowania „Forum dla praworządności” podjęła się Polska Akademia Nauk.

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, redaktor naczelny „Palestry”, poinformował, że w najbliższych dniach uruchomiony zostanie nowy program „Palestry”. Dodał, że 17 grudnia 2019 r. MNiSW opublikowało komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, z którego wynika, że każdy autor, którego monografia zostanie opublikowana przez Naczelną Radę Adwokacką, otrzyma za nią 80 punktów. Ponadto "Palestra" została przyjęta do międzynarodowej bazy European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła wytyczne CCBE w zakresie poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego prawników zabezpieczających przed bezprawną inwigilacją. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła w tej sprawie uchwałę przez aklamację. (czytaj uchwałę)

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w sprawie przedstawienia Senatowi RP kandydata na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. NRA wskazała kandydaturę adw. Mariana Jagielskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. (czytaj uchwałę)

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, przedstawiła sprawozdanie z działalności.

Następnie adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawił  sprawozdanie z działalności WSD.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił projekt zmian w regulaminie doskonalenia zawodowego. Zmiany uwzględniają m.in. punkty za udział w szkoleniach prowadzonych przez sekcje prawa działające przy okręgowych radach adwokackich. NRA przyjęła uchwałę zmieniającą regulamin. (czytaj uchwałę)

Adw. Anisa Gnacikowska omówiła stan prac nad postulatami do reformy systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił propozycję zmiany par. 28 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich, w celu dostosowania przepisu do aktualnych potrzeb rad i wymogów podatkowych. (czytaj uchwałę)

Naczelna Rada Adwokacka omówiła sprawę fundacji adwokackich i pomocy socjalnej dla adwokatów.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe, w tym przedstawił propozycję  uchwały w sprawie ustalenia diet samorządowych i w sprawie składki na fundusz administracyjny NRA. Przyjęto uchwałę, w której Naczelna Rada Adwokacka określiła udział poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych w 2020 roku w formie składek tworzących Fundusz Administracyjny. Ustalono udział poszczególnych Izb w pokrywaniu tych wydatków jako iloczyn liczby członków danej Izby na dzień 30.11.2019 r. i kwoty miesięcznej po 37,00 zł od adwokata wykonującego zawód, 22,00 zł od adwokata wykonującego zawód, który ma ustalone prawo do emerytury, 27,00 zł od adwokata niewykonującego zawodu adwokata.

Adw. Jerzy Lachowicz, dziekan ORA w Wałbrzychu i adw. Przemysław Rosati, członek NRA, przedstawili propozycję zmiany art. 215 Kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którym osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do porozumiewania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz ma mieć umożliwione przygotowanie się do obrony. NRA podjęła uchwałę w sprawie złożenia w interesie publicznym petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. NRA wystąpi do Senatu RP z petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie. (czytaj uchwałę)

Adw. Anisa Gnacikowska przedstawiła informacje dotyczące przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry