Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniu 4 maja 2020 r. w formie videokonferencji. NRA przyjęła preliminarz budżetowy na rok 2020, podjęto uchwałę w sprawie wysokości odpisu na fundusz administracyjny NRA pobieranego od izb adwokackich oraz omówiono kwestię zatrudniania aplikantów adwokackich.

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zreferował bieżące prace Prezydium NRA. Zrelacjonował działania podjęte w związku z pandemią koronawirusa. Prezes NRA poinformował, że raz w tygodniu odbywają się posiedzenie Prezydium NRA na platformie internetowej. Prezydium podejmuje bieżące działania, bierze udział w procesie prawotwórczym, szczególnie w pracach nad ustawami dotyczącymi kolejnych Tarcz – 0.1, 0.2 i 0.3. Zarówno analizę jak i propozycje do ustawy przygotowali adwokaci Henryk Stabla, Rafał Dębowski i Bartosz Przeciechowski. Prezes Trela dodał, że jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości. Prezydium NRA poczyniło starania o wypłaty zaległych wynagrodzeń za sprawy z urzędu oraz o podjęcie zdalnej pomocy prawnej w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej, przy tej samej stawce wynagrodzenia.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił preliminarz budżetowy na rok 2020. Z kolei adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, przedstawił ocenę WKR dotyczącą zamknięcia roku budżetowego 2019 oraz opinię na temat propozycji budżetowych na rok 2020. Naczelna Rada Adwokacka przedyskutowała i podjęła uchwały finansowe, w tym uchwałę dotyczącą zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej za 2019 rok oraz uchwałę ustalającą budżet na rok 2020. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji gospodarczej związanej z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu COVID-19, Naczelna Rada Adwokacka postanowiła nie pobierać odpisu na rzecz NRA od izb adwokackich w okresie marzec-maj.

Prezes NRA omówił potrzebę zmiany zasad udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką, ze względu na panującą pandemię i związaną z tym trudną sytuacją finansową wielu adwokatów. Wsparcia tym adwokatom udzielać będą izby, ponieważ to okręgowe rady adwokackie najlepiej wiedzą, komu i jaka pomoc na terenie danej izby jest najbardziej potrzebna. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę zmieniającą zasady udzielania pożyczek przez NRA.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, przypomniał działania Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w kwestii sytuacji aplikantów adwokackich, którzy mieli podejść do egzaminu zawodowego, lecz został on z powodu epidemii przesunięty. Prezydium NRA postulowało w Ministerstwie Sprawiedliwości przedłużenie aplikantom adwokackim urlopu na przygotowanie się do egzaminu – ministerstwo zaproponowało dodatkowe 7 dni. Prezydium postulowało także zwrot wpłaconej już opłaty za egzamin dla tych aplikantów, którzy nie będą mogli podejść do egzaminu w tym roku oraz poparło postulat dziekanów wydziałów prawa, by termin egzaminu na aplikację adwokacką przesunąć na październik 2020 r.

Naczelna Rada Adwokacka omówiła następnie kwestię zatrudniania aplikantów adwokackich przez patronów. Podjęto stanowisko, w którym przypomniano zapisy uchwały 31/2018 z 25 lutego 2018 r. W uchwale tej czytamy: „Model aplikacji adwokackiej, oparty o relację patron-aplikant, winien ze wszech miar zapewniać aplikantowi stabilne podstawy ekonomiczne i bezpieczeństwo socjalne w zakresie świadczonej przez aplikantów pracy na rzecz patronów.

Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich, aby przy wyznaczaniu patronów wprowadzać rozwiązania zapewniające aplikantom wynagrodzenie.

Naczelna Rada Adwokacka przypomina adwokatom współpracującym z aplikantami adwokackimi lub zatrudniającym ich, że za podejmowanie przezeń na rzecz adwokatów czynności należne jest wynagrodzenie.”

Ponadto członkowie NRA omówili także kwestię zwalniania z opłat za szkolenie aplikantów adwokackich w trudnej sytuacji.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry