Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 6 czerwca 2020 roku, za pośrednictwem wideokonferencji.

Naczelna Rada Adwokacka omówiła ustawę zmieniającą przepisy kodeksu postępowania karnego o tymczasowym aresztowaniu. Przepisy te są przewidziane nie tylko na czas epidemii, ale na stałe i mogą prowadzić do pozbawienia podejrzanego prawa do obrony. NRA podjęła uchwałę w tej sprawie, w której czytamy:

„Naczelna Rada Adwokacka stanowczo sprzeciwia się projektowi zdalnego posiedzenia aresztowego uchwalonemu przez Sejm RP zgodnie z koncepcją Ministerstwa Sprawiedliwości w ustawie z 4 czerwca 2020 roku i przypomina, że bez pełnej realizacji konstytucyjnego prawa do obrony nie może być rzetelnego postępowania zmierzającego do pozbawienia człowieka wolności”. (czytaj uchwałę w całości)
 
Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, omówił propozycje zmian w Regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej. W związku z pandemią wiele izb bardzo szybko podjęło działania związane z organizacją zajęć zdalnych dla aplikantów, jednak pojawiły się problemy związane z realizacją planów szkoleń np. praktyki w sądach i prokuraturach. NRA podjęła uchwałę, zmieniającą par. 15 i par. 17 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej.  W regulaminie znalazł się zapis, że w wyjątkowych sytuacjach, zajęcia mogą być prowadzone również w trakcie przerwy semestralnej. (czytaj uchwałę).
 
Adw. Marek Mikołajczyk, przewodniczący komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA, omówił dokument dotyczący strategii zarządzania w sytuacjach kryzysowych związanych z wizerunkiem. NRA podjęła uchwałę, w której rekomenduje izbom stosowanie dokumentu w razie konieczności.  
 
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła założenia szkoleniowe „Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości”. Jest to program skierowany do adwokatów, mający na celu przekazanie kompleksowej wiedzy i wsparcia w dążeniu do rozwoju kompetencji, mających wpływ na rozwój kancelarii oraz w efekcie osiągnięcie stabilnej pozycji zawodowej. Pierwsze zajęcia, na temat zdalnych spotkań z klientem i współpracownikami odbyło się online 28 maja.

Adw. Anisa Gnacikowska poinformowała również, że Prezydium NRA przygotowuje ankietę temat skutków ekonomicznych, spowodowanych pandemią Covid-19, które dotknęły adwokatów i ich kancelarie. Dzięki tej ankiecie samorząd adwokacki będzie miał szczegółową wiedzę o tym, jakie są doświadczenia adwokatów po 3 miesiącach izolacji oraz jaka jest ich sytuacja materialna. Wyniki ankiety pomogą nie tylko ocenić kondycję środowiska, ale też opracować dalsze działania, mające na celu wsparcie sprawnego funkcjonowania działalności gospodarczej adwokatów. Ankieta zostanie wysłana do adwokatów w najbliższych dniach.
 
Adw. Przemysław Rosati, członek NRA, przedstawił propozycje do zmian w kodeksie karnym wykonawczym. NRA podjęła uchwałę w sprawie złożenia petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (czytaj uchwałę)
 
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił projekt zmiany uchwały o zasadach udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką. Projekt zakłada maksymalne obniżenie oprocentowania długoterminowych pożyczek dla izb. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie. (czytaj uchwałę)
 
Adw. Henryk Stabla przedstawił informacji o stanie opracowania projektu zmian ustawy – Prawo o adwokaturze. NRA przyjęła stanowisko dotyczące nadania dalszego biegu projektowi zmian w ustawie Prawo o adwokaturze.
 
Sprawę systemowych rozwiązań dot. pomocy aplikantom adwokackim i powołania fundacji adwokatury omówili adw. Marek Mikołajczyk i adw. Henryk Stabla. NRA podjęła uchwałę w sprawie powołania fundacji.
 
Ponadto podczas posiedzenia plenarnego NRA adw. Jacek Trela, prezes NRA złożył sprawozdanie z pracy Prezydium NRA w ostatnim miesiącu, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, przedstawił temat dotyczący złożenia pytania prejudycjalnego sądu dyscyplinarnego izby warszawskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE. Sprawozdania z działalności złożyli adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Z kolei adw. Anisa Gnacikowska przedstawiła informacje dotyczące przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry