Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 9 lipca 2020 roku, za pośrednictwem wideokonferencji.

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zreferował bieżące prace Prezydium NRA. Informacje o pracach pionu dyscyplinarnego przekazali adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

NRA podjęła uchwałę o zmianie uchwały o doskonaleniu zawodowym adwokatów. Uchwała wprowadza możliwość uzyskania punktów w ramach doskonalenia zawodowego za udział w e-learningu polegającym na uczestniczeniu w wykładzie, seminariach, webinariach lub w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze tekstu. Tą ostatnią możliwość zapewnia redakcja Palestry, która posiada mechanizm weryfikacji lektury.

Udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego odpowiada następującej liczbie punktów szkoleniowych:

 

Uczestnictwo w formach określonych w § 4 pkt. a, b i e nie mniej niż jedna godzina, za każdą pełną godzinę, przy czym udział w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze tekstu o objętości 10-15 stron 0,5 punktu, o objętości 20-30 stron 1 punkt

1 punkt

Przygotowanie i opublikowanie opracowania, o którym mowa w § 4 pkt. c i §9, o objętości do 20 stron

6 punktów

Przygotowanie i opublikowanie opracowania, o którym mowa w § 4 pkt. c i §9, o objętości powyżej 20 stron

12 punktów

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia indywidualnego bądź w ramach panelu dyskusyjnego, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób mających wykształcenie prawnicze lub studentów prawa, za każdą pełną godzinę

4 punkty

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia indywidualnego bądź w ramach panelu dyskusyjnego, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób niemających wykształcenia prawniczego, za każdą pełną godzinę, bądź udział w panelu dyskusyjnym w ww. zakresie nie krótszym niż 1 godzina, za każdą pełną godzinę

2 punkty

 

NRA podjęła uchwałę zmieniającą „Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich”. Zmiany w regulaminie dotyczą przesyłania rocznego sprawozdania przewodniczącego Zespołu Wizytatorów z odbytych wizytacji i stwierdzonych uchybień do Naczelnej Rady Adwokackiej. Sprawozdania te ORA winna przysyłać do NRA do końca marca każdego roku.

Naczelna Rada Adwokacka omówiła kwestię organizacji Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury z uwagi na stan epidemii i ograniczeń z niego wynikających. NRA zobowiązała Prezydium NRA do opracowania propozycji działań i przedstawienia ich NRA.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, zaprezentowała wyniki ankiety na temat skutków ekonomicznych, spowodowanych pandemią Covid-19, które dotknęły adwokatów i ich kancelarie.

Adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji praktyki adwokackiej przy NRA, zreferował stan prac nad nowym Regulaminem wykonywania zawodu adwokata.

 

  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry