Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniu 16 stycznia 2021 r., za pośrednictwem videokonferencji. NRA omówiła projekt zmian w kodeksie etyki, podjęła uchwałę w sprawie obniżenia składki izbowej na rzecz NRA oraz podjęła uchwały w sprawie złożenia petycji dotyczących zmian w przepisach kpc i kpk.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z pracy Prezydium NRA z ostatnich miesięcy. Sprawozdania z działalności złożyli również adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Adw. prof. Jacek Giezek, przewodniczący komisji etyki przy NRA podsumował prace nad zmianami w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Naczelna Rada Adwokacka przegłosowała: wykreślenie z §6 punktu 2, z §34 wykreślenie punktu 2 i 3, wykreślenie §45 oraz wykreślenia z §53 punktu 2. (czytaj projekt).

Adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji ds. praktyki adwokackiej przy NRA,  omówił stan prac nad zmianą regulaminu wykonywania zawodu adwokata. Naczelna Rada Adwokacka podjęła decyzję, że głosowanie nad regulaminem odbędzie się na kolejnym posiedzeniu NRA. (czytaj projekt)

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe, w tym propozycję obniżenia składki izbowej na rzecz NRA. W przypadku adwokatów wykonujących zawód proponowana składka to 30 zł (obecnie jest to 37 zł). Skarbnik omówił też konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyznawania diet samorządowych do końca marca br. (poprzednia uchwała w tej sprawie przewidywała przyznawanie diet do końca roku 2020) oraz przedstawił projekt preliminarza budżetowego NRA na rok 2021.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwały o obniżeniu składki izbowej na rzecz NRA oraz w sprawie przyznania diet samorządowych.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, podsumował przebieg Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbył się 19 grudnia 2020 r.

Adw. Przemysław Rosati przedstawił założenia dwóch petycji dotyczących zmian w przepisach kpc i kpk. Pierwsza petycja dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu postępowania karnego w zakresie sposobu przeprowadzenia przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez adwokata oraz w zakresie zasad stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia adwokata w wykonywaniu zawodu, m.in. przenosząc kompetencję do stosowania tego środka z prokuratora na sąd powszechny. (czytaj więcej

Druga petycja dotyczy zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i w Kodeksie postępowania karnego odnoszących się do zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Petycja miałaby m.in. na celu wprowadzenie przepisów, na podstawie których zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej następuje na etapie kończącym sprawę w instancji, a nie jak do tej pory po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych. (czytaj więcej)

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwały o złożeniu petycji do Senatu.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła informacje dotyczące przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry