Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Zdalne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniu 8 maja 2021 r. NRA przedyskutowała i przyjęła uchwały finansowe. Plenum podjęło także uchwały w sprawie złożenia petycji dotyczącej zmian w Kodeksie postępowania karnego w zakresie zapewnienia pomocy prawnej z urzędu dla osoby zatrzymanej oraz uchwałę zawierającą apel oraz upoważnienie do działania dla Prezydium NRA w sprawie obniżenia opłat sądowych. 

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, powitał wszystkich uczestników oraz gości posiedzenia, po czym przedstawił obszerne sprawozdanie z  prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Poinformował, że dzięki jego rozmowom z ministerstwem zdrowia udało się uzyskać zgodę na zorganizowanie grupowych szczepień dla adwokatów na zasadach zakładów pracy. Zrelacjonował spotkania m.in. z dr. hab. Adamem Bodnarem - RPO, parlamentarzystami, a także z wiceministrem sprawiedliwości Sebastianem Kaletą, z którym rozmawiał o przebiegu egzaminów zawodowych i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Na temat informatyzacji rozmawiał również z wiceminister sprawiedliwości Katarzyną Frydrych.

Prezes NRA poinformował również o kwietniowym spotkaniu adw. Bartosza Grohmana, sekretarza NRA, z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczącym aspektów praworządności, co pozostaje w spektrum zainteresowania Komisji Europejskiej. Prezes NRA podziękował adw. Bartoszowi Tiutiunikowi, wiceprezesowi NRA, za zaangażowanie jako obrońcy sędziego Igora Tuleyi w postępowaniu przed izbą dyscyplinarną SN.

Prezes NRA odniósł się również do zachowania policji, która uniemożliwiła wejście do budynku Sądu Najwyższego adwokatom adw. Marii Sankowskiej-Borman i adw. Michałowi Gajdusowi, którzy mieli brać udział jako amicus curiae w sprawie prowadzonej przeciwko sędziemu Włodzimierzowi Wróblowi. Poinformował, że wraz z adw. Bartoszem Grohmanem niezwłocznie po uzyskaniu informacji o utrudnieniach w pracy adwokatów reprezentujących organizacje społeczne przerwali trwające w tym czasie posiedzenie Prezydium NRA i udali się pod Sąd Najwyższy gdzie porozmawiali z wymienionymi adwokatami. Prezes podkreślił, że wystosował pismo do I Prezes SN o wyjaśnienie sytuacji. (szczegółowe informacje o działalności Prezydium NRA znajdują się na stronie adwokatura.pl)

Sprawozdanie z pracy Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury złożyła adw. Ewa Krasowska. Poinformowała o potrzebie zorganizowania spotkania zastępców rzeczników dyscyplinarnych, którzy zostaną wybrani przez NRA podczas dzisiejszego posiedzenia.

Sprawozdanie z pracy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego złożyła adw. Małgorzata Tyszka-Hebda, wiceprezes WSD. Poinformowała, że od stycznia do maja tego roku wpłynęło 69 skarg i 8 kasacji. Zwróciła uwagę na zwiększone potrzeby lokalowe Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, co jest zresztą aktualnie przedmiotem działania Prezydium NRA. Pani Mecenas podsumowała, że ostatnio odbyło się 8 sesji, wydano 45 postanowień i orzeczeń.

Adw. Przemysław Rosati zaproponował szczegółowy podział zadań między członków Prezydium NRA. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w tej sprawie.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, przedstawiła propozycje powołania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w tej sprawie.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 oraz wyniki audytu działu finansowo-księgowego NRA. Adw. Henryk Stabla przedstawił preliminarz budżetowy na rok 2021. Z kolei adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, przedstawił ocenę WKR dotyczącą zamknięcia roku budżetowego 2020 oraz opinię na temat propozycji budżetowych na rok 2021. Naczelna Rada Adwokacka przedyskutowała i podjęła uchwały finansowe, w tym uchwałę dotyczącą zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej za 2020 rok.

Adw. Henryk Stabla przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania diet samorządowych. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w tej sprawie. Naczelna Rada Adwokacka podjęła również uchwałę w sprawie przyznania diet dla członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym.

Adw. Justyna Mazur, członek NRA, omówiła sprawy organizacyjne dotyczące przeprowadzenia drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury w Bydgoszczy.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w sprawie złożenia petycji dotyczącej zmian w Kodeksie postępowania karnego w zakresie zapewnienia pomocy prawnej z urzędu dla osoby zatrzymanej.

NRA podjęła również uchwałę, w której apeluje o obniżenie opłat sądowych w związku ze skutkami pandemii, która bezpośrednio wpłynęła na sytuację majątkową obywateli i przedsiębiorców.

Adw. Przemysław Rosati omówił kwestię udziału przedstawiciela NRA w posiedzeniach zespołu Krajowej Rady Sądownictwa do rozpatrywania kandydatów (adwokatów) na stanowiska sędziów w poszczególnych sądach. Naczelna Rada Adwokacka po przeprowadzeniu w tej materii obszernej dyskusji podjęła decyzję, że Prezydium NRA przygotuje odpowiednie stanowisko.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, przedstawił informacje dotyczące przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej. W okresie od stycznia do  kwietnia 2021 r. Łącznie do NRA z izb wpłynęły dane o 45 przypadkach prób lub skutecznej ingerencji w tajemnicę adwokacką. Skutecznie uchylono tajemnicę w 4 przypadkach. Najwięcej przypadków naruszeń było w Warszawie, bo aż 23.

Adw. Jarosław Zdzisław Szymański zaprosił członków NRA do współpracy w tworzeniu Stowarzyszenia ETOS, które ma  grupować przedstawicieli zawodów zaufanie publicznego. Prezes NRA adwokat Przemysław Rosati serdecznie podziękował za tę cenną inicjatywę.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry