Relacja z posiedzenia plenarnego NRA


Pierwsze stacjonarne po pandemii Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniu 26 czerwca 2021 r. w Otwocku pod Warszawą. NRA podjęła uchwałę w sprawie preliminarza budżetowego na rok 2021, a także przyjęła plan pracy NRA i poszczególnych komisji działających przy NRA. 

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, powitał wszystkich uczestników oraz gości posiedzenia, po czym przedstawił obszerne sprawozdanie z  aktywności prezesa NRA i z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Prezes NRA przypomniał m.in. o prowadzonej ankiecie na temat funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Wyniki ankiety będzie można wykorzystać przy pracach nad zmianami przepisów dotyczących tego portalu. Dodał, że podobna ankieta zostanie uruchomiona dla aplikantów. Poinformował też o pracach legislacyjnych nad doręczeniami elektronicznymi oraz o rozmowach z ministerstwem sprawiedliwości nt. zmian w ustawie Prawo o adwokaturze. Adw. Przemysław Rosati poinformował także o pracach nad zmianami w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Adwokaci Bartosz Grohman, sekretarz NRA i Michał Szpakowski, członek NRA i przewodniczący komisji informatyzacji, zreferowali sprawę cyberbezpieczeństwa i informatyzacji Adwokatury. Zaprezentowano również wstępne wyniki audytu zasobów informatycznych Naczelnej Rady Adwokackiej. Podjęto decyzję o pracach nad rozwojem informatyzacji Adwokatury.

Przewodniczący komisji działających przy NRA przedstawili szczegółowe prezentacje z planami pracy i kierunkami działania. Plan  pracy:

•  Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych – referowała adw. Dorota Kulińska,

•  Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera – referował adw. Paweł Gieras,

•  Biblioteki Palestry – referował adw. Andrzej Zwara,

• "Palestry” – przedstawiono prezentację przygotowaną przez adw. Ewę Stawicką,

• Komisji Aplikacji Adwokackiej – referował adw. Marcin Derlacz,

• Komisji ds. Zagranicznych – referował adw. Wojciech Bagiński,

• Komisji Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu – referowała adw. Małgorzata Kożuch,

• Komisji Informatyzacji – referował adw. Michał Szpakowski,

• Komisji Praw Człowieka – referowała adw. Natalia Klima-Piotrowska,

• Komisji Doskonalenia Zawodowego – referował adw. Grzegorz Kopeć,

• Komisji Edukacji Prawnej – referowała adw. Maria Janik,

• Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki – referował adw. Jarosław Szczepaniak,

• Komisja Wizerunku – referowała adw. Justyna Mazur,

• Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego – referowała adw. Magdalena Koczur-Miedziejko,

• Komisji ds. Równego Traktowania – referowała adw. Katarzyna Golusińska,

• Zespołu ds. Kobiet – referowała adw. Monika Sokołowska.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę przyjmującą plan pracy NRA na 2021 rok.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił propozycję zmiany uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 60/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w przedmiocie zasad przygotowania i realizacji projektów, finansowanych lub współfinansowanych przez Naczelną Radę Adwokacką. NRA podjęła uchwałę w tej sprawie.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA przedstawił preliminarz budżetowy na rok 2021. Swoją opinię w tej sprawie przedstawił adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji, NRA przyjęła uchwałę przyjmującą preliminarz budżetowy na rok 2021 r.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, omówił temat zmiany Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. Przepis dotyczy udziału zdalnego w posiedzeniach ORA. Jest to przepis analogiczny do funkcjonowania NRA. Naczelna Rada Adwokacka zgodziła się z koniecznością przejrzenia zapisów regulaminu i dostosowania ich do bieżących potrzeb. Punkt ten będzie jeszcze omawiany na kolejnym posiedzeniu NRA a członkowie NRA otrzymają materiały ze zgłaszanymi na bieżąco propozycjami zmian. Adw. Bartosz Grohman podziękował Adw. Bartoszowi Przeciechowskiemu za nadesłane uwagi i propozycje, które będą procedowane.

Na wniosek Sekretarza NRA upoważniła Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił temat wykonywania orzeczeń Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o wydaleniu z Adwokatury. Temat będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu NRA.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił sprawę udziału przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej w posiedzeniach zespołu Krajowej Rady Sądownictwa do rozpatrywania kandydatów (adwokatów) na stanowiska sędziów w poszczególnych sądach. Po przeprowadzonej debacie (głos zabierali m.in. Adwokaci: Ryszard Kalisz, Stanisław  Kłys, Mikołaj Pietrzak, Jerzy Świteńki, Bartosz Przeciechowski) przyjęto uchwałę, w której stwierdzono m.in., że rola adwokatury jest nie do pogodzenia z udziałem jej przedstawiciela w pracach Krajowej Rady Sądownictwa, której skład ukształtowany w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3) nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a sama Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie oraz formule nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Udział przedstawiciela NRA w pracach obecnej KRS byłby legitymizowaniem funkcjonowania tego organu i toczonych przed nim postępowań (bez żadnego wpływu przedstawiciela NRA na wynik tych postępowań).

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, złożyła sprawozdanie z pracy.

Sprawozdanie z pracy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego złożył adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD. 

Adw. Bartosz Tiutiunik przedstawił informacje dotyczące przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej.

Na koniec Adw. Bartosz Grohman Sekretarz NRA zapowiedział zdalne spotkanie z sekretarzami w izbach w celu omówienia sposobów anonimizacji protokołów z posiedzeń rad adwokackich w celu ich upublicznienia i wypracowanie w tej kwestii  jednolitych standardów.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry