Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

11  września 2021 r. zdalnie odbyło się posiedzenie plenarne NRA.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, powitał wszystkich uczestników oraz gości posiedzenia, po czym przedstawił obszerne sprawozdanie z  aktywności prezesa NRA w ostatnich tygodniach. Prezes NRA wziął udział m.in. w szeregu spotkań dotyczących projektu „Polski Ład”. Spotkał się również z przedstawicielami władz państwowych, partii politycznych, służby więziennictwa, prezesami izb Sądu Najwyższego. Prezes zdał relację ze spotkań w izbach adwokackich, z prac Prezydium NRA oraz przedstawił informacje o działaniach podjętych w związku z wdrożeniem portalu informacyjnego sądów powszechnych.

Sprawozdanie z pracy złożyli adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawiając bieżące zagadnienia z pracy pionu dyscyplinarnego.

Adw. Przemysław Stęchły, przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zasadach Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu przy NRA przedstawił materiały robocze przygotowane przez Zespół w zakresie dotyczącym zasad reklamy i informacji oraz zasad i sposobu ustalania wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej. Członkowie NRA dyskutowali w zakresie przedstawionej tematyki. Punkt ten będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu plenarnym NRA.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, omówiła temat zmiany w Regulaminie działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru. Rzecznik dyscyplinarny zawnioskowała o zmianę przepisów w zakresie wglądu do akt. Zaproponowała, aby dodać do regulaminu przepis, że w przypadku skorzystania przez ministra sprawiedliwości lub przez osoby przez niego upoważnionej z prawa wglądu do akt sprawy, akta udostępnia się w kancelarii rzecznika dyscyplinarnego. W drugim punkcie zaproponowała zapis, że w przypadku żądania przez ministra sprawiedliwości przesłania akt przesyła się ministrowi sprawiedliwości dokumenty w uwierzytelnionych przepisach. NRA podjęło uchwałę o zmianie uchwały nr 50/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 24 listopada 2018 r. Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru.

NRA podjęła uchwałę w sprawie złożenia petycji dotyczącej zmiany ustawy Prawo pocztowe w zakresie doręczeń przesyłek rejestrowanych adresowanych do adwokatów w związku z działalnością zawodową. Petycja ta związana jest ze zmianą przepisów zagrażających obecnie zachowaniu tajemnicy adwokackiej. Ustawa covidowa spowodowała, że przesyłki do adwokatów odbierają listonosze i są wrzucane do skrzynek. Zagraża to tajemnicy adwokackiej.  Postulowana zmiana ma wyłączyć przesyłki kierowane do adwokatów zakresie działalności zawodowej z możliwości umieszczania ich w skrzynkach oddawczych.

NRA podjęła przez aklamację uchwałę w sprawie wystąpienia do Krajowego Zjazdu Adwokatury o nadanie odznaczenia „Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym”: prof. Adamowi Strzemboszowi oraz pośmiertnie: adw. Romanowi Hrabarowi i adw. Zbigniewowi Orłowi.

Adw. Ewa Krasowska i adw. Jacek Ziobrowski zreferowali temat zasad rozliczania kosztów postępowań dyscyplinarnych pomiędzy izbami adwokackimi. NRA zobowiązała zespół w składzie: adw. Ewa Krasowska, Jacek Ziobrowski i Henryk Stabla do opracowania zasad rozliczania kosztów i przedstawienia go Prezydium NRA.

Adw. Paweł Gieras, prezes OBA, omówił sprawę wykonywania orzeczeń w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na podstawie ustawy Prawo o adwokaturze. Dziekani przytoczyli sytuacje ze swoich izb. Prezes OBA przygotuje na  kolejne posiedzenie projekt stanowiska.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, przedstawił informacje dotyczące przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski