Relacja z posiedzenia Prezydium 1 lipca 2021 r.

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 1 lipca 2021 r. w formie stacjonarnej w biurze NRA w Warszawie.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował Prezydium o swoim spotkaniu z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim 28 czerwca br., skoncentrowanym wokół programu „Polski Ład”. W rozmowie prezesa NRA z wiceministrem ustalono, że zostanie powołany zespół roboczy, złożony z adwokatów i przedstawicieli ze strony Ministerstwa Finansów, którego celem będzie wypracowanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, w tym wypracowanie regulacji obniżających obciążenia podatkowe wprowadzane w ramach planowanych zmian w systemie podatków dochodowych. Prezes NRA wyznaczy przedstawicieli adwokatury do tego zespołu.

Adw. Rosati zapowiedział także zawarcie porozumienia o współpracy samorządu adwokackiego z Ministerstwem Finansów, przede wszystkim w zakresie prowadzenia pre-konsultacji legislacyjnych projektów aktów prawnych przygotowywanych przez ministerstwo oraz np. organizowania szkoleń.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, zreferował sprawę zmian Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich w kontekście postulatów zgłoszonych na posiedzeniu plenarnym NRA 26 czerwca. Prezydium zdecydowało rozesłać do dziekanów izb adwokackich projekt zmian w regulaminie z prośbą o uwagi.

Prezydium NRA przyjęło teksty jednolite Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz Zasad przygotowania i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Naczelną Radę Adwokacką.

Prezes NRA poinformował, że 23 czerwca przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali Deklarację powołania Ogólnopolskiego Porozumienia tych samorządów. Z inicjatywy Prezesa NRA oraz adw. Magdaleny Koczur-Miedziejko, przewodniczącej Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA, odbyła się 30 czerwca br. debata "Polski Ład - wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście?".

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, poinformował o konferencji zorganizowanej wspólnie przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisję Praw Człowieka przy NRA, która odbyła się 1 lipca. Podczas konferencji powstał postulat stworzenia przez środowisko sędziów, adwokatów i biuro RPO Memorandum nt. procedur sądowych naruszających normy konstytucyjne i konwencyjne.

Prezes NRA poinformował także, że spotkał się, w ramach zaplanowanych spotkań, z Krzysztofem Szczuckim, z prezesem Rządowego Centrum Legislacji. Rozmowa dotyczyła współpracy oraz możliwości uczestniczenia przedstawicieli adwokatury w pre-konsultacjach legislacyjnych. Prezes RCL deklarował możliwość organizowania warsztatów z technik legislacyjnych w ramach aplikacji adwokackiej.

Prezes NRA zreferował sprawę przesłanych do Prezydium kandydatur na funkcję redaktora naczelnego „Młodej Palestry”. Po dyskusji Prezydium przyjęło uchwałę, w której określa czas trwania kadencji redaktora naczelnego „Młodej Palestry” na rok i wybiera na tę funkcję aplikanta adwokackiego Arkadiusza Matysiaka (jego kadencja zakończy się 1 lipca 2022r.).

Prezydium przyjęło uchwałę, na wniosek przewodniczącej Komisji ds. Równego Traktowania przy NRA,  powołującą w skład tej komisji adw. Tomasza Bokszczanina.

Sprawy finansowe przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. Prezydium podjęło decyzje w tych kwestiach.

Sprawy osobowe zreferował adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA. Prezydium podjęło decyzje.

Prezydium NRA omówiło też inne sprawy bieżące.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury i adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Kolejne posiedzenie Prezydium NRA odbędzie się 22 lipca br.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry