Relacja z posiedzenia Prezydium 3 marca 2022 r.

Kolejne posiedzenie Prezydium NRA odbyło się w trybie zdalnym 3 marca 2022 r. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji na Ukrainie i pomocy prawnej obywatelom ukraińskim, masowo przybywającym do Polski.

Prezydium NRA przyjęło przez aklamację uchwałę z apelem do organizacji humanitarnych i Federacji Rosyjskiej o jak najszybsze utworzenie korytarza humanitarnego z terenów oblężonych, objętych działaniami wojennymi w Ukrainie, który umożliwi ewakuację ludności cywilnej i rannych, szczególnie kobiet, dzieci, osób w wieku podeszłym, osób z niepełnosprawnościami, chorych i nie stanowiących zagrożenia bojowego.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati zreferował sprawy bieżące dotyczące działań Adwokatury w zakresie związanym z pomocą dla osób napływających z terenu objętego konfliktem wojennym. Poinformował, że razem z adw. Jarosławem Szczepaniakiem, zastępcą sekretarza NRA, jest w stałym kontakcie z koordynatorami izbowymi organizującymi pomoc prawną osobom masowo napływającym do Polski z Ukrainy.

NRA podpisała porozumienia z organizacjami zrzeszającymi pracodawców: Pracodawcami RP, Lewiatanem i Polskim Forum HR. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie pomocy prawnej, legalizacji pobytu, znalezieniu legalnej pracy w Polsce obywatelom Ukrainy, którzy napływają do naszego kraju, z powodu konfliktu wojennego.

Adwokatura już następnego dnia po wybuchu konfliktu wojennego w Ukrainie, rozpoczęła zbiórkę darów rzeczowych dla dzieci uchodźców, ta zbiórka trwa, organizowane są transporty darów dostarczanych do ośrodków dla cudzoziemców. Koordynacją akcji zajmuje się Komisja Wizerunku NRA.

Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka pieniężna pod hasłem Adwokatura Polska dla Ukraińców.

Prezes NRA podziękował adw. Bartoszowi Grohmanowi, sekretarzowi NRA, dzięki którego staraniom 25 lutego br. CCBE na posiedzeniu przyjęło stanowisko potępiające agresję Rosji na Ukrainę.

Adw. Rosati poinformował też o wspólnym apelu Prezydium NRA i Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej o oddawanie krwi dla Ukraińców, co spotkało się z pozytywnym odzewem.

W ramach organizowania pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy, odbyły się szkolenia online z zakresu praw cudzoziemców, praw dziecka. Szkolenia organizowane są zarówno na poziomie NRA – dzięki staraniom Komisji Praw Człowieka, jak i na poziomie okręgowych rad adwokackich. Decyzją Prezesa NRA, szkolenia te zostały otwarte także dla przedstawicieli innych zawodów prawnych, nie tylko dla adwokatów.

Prezes NRA wystąpił z apelem do Premiera Mateusza Morawieckiego o objęcie obywateli Ukrainy, przybywających masowo do naszego kraju, czasową ochroną cudzoziemców. To pomoże w legalizacji ich pobytu, podjęciu legalnie pracy, opieki medycznej i edukacji.

Prezes NRA poinformował także, że rozpoczęły się prace nad rozwiązaniami, które mają zapobiegać negatywnym zjawiskom na granicy polsko-ukraińskiej, takim jak handel ludźmi.

Adw. Rosati poinformował również o dobrej współpracy z wiceministrami sprawiedliwości, w tym o rozpoczęciu rozmów o przekształceniu obecnej, spontanicznej pomocy prawnej świadczonej pro bono w długofalową pomoc za pośrednictwem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prezes NRA mówił też o napływających do samorządu podziękowaniach za niezwykłe i masowe zaangażowanie środowiska adwokackiego w pomoc obywatelom Ukrainy przybywających do naszego kraju, w tym podziękowania z Kancelarii Prezydenta RP.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, poinformował o inicjatywie wydawnictwa C.H.Beck, które przekazuje prawnikom świadczącym pomoc prawną pro bono możliwość bezpłatnego korzystania z dedykowanych zasobów Legalisa, w zakresie praw uchodźców.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, opowiedział o relacjach ukraińskich obywateli i adwokatów, którzy nie opuścili swojego kraju, jakiego rodzaju pomoc jest im potrzebna. Prezydium zapoznało się z informacjami i przedyskutowało formy pomocy udzielanej Ukraińcom pozostającym na Ukrainie.

Prezydium skierowało na posiedzenie plenarne NRA, zaplanowane na 12 marca br., projekt uchwały o pomocy finansowej Ukraińcom pozostającym na terenie Ukrainy, przygotowany przez adw. Jarosława Szczepaniaka.

Gościem Prezydium był adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, który zreferował kwestie związane z organizacją „Dni Adwokatury Polskiej”. Zaproponował zmianę nazwy na „Pierwsze Międzynarodowe Forum Adwokatury Polskiej”. Celem wydarzenia jest większa, międzynarodowa integracja środowiska i praca merytoryczna w ramach planowanej konferencji.

Prezydium przedyskutowało zaproponowaną formułę Dni i propozycję zmiany nazwy wydarzenia. Temat będzie kontynuowany na kolejnych posiedzeniach Prezydium.

Adw. Gieras omówił też projekt utworzenia Centrum Historii Kultury i Dialogu Adwokatury oraz poinformował, że koordynuje współpracę NRA z Muzeum Żydów Polskich Polin. Prezydium zapoznało się z informacjami.

Adw. Przemysław Rosati omówił materiały robocze, które powstały dzięki pracy Zespołu ds. zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu w zakresie dotyczącym success fee. Prezydium przyjęło projekt uchwały w tej sprawie i skierowało ten projekt na obrady Naczelnej Rady Adwokackiej 12 marca.

Gościem Prezydium był adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA.  Przedstawił rekomendacje Komisji co do przyjęcia oferty na obsługę informatyczną. Szczegółowo także omówił techniczne i finansowe kwestie związane z procesem informatyzacji Adwokatury. Po zapoznaniu się ze szczegółami i dyskusji, Prezydium podjęło kierunkową decyzję o rozpoczęciu negocjacji z firmą mającą świadczyć obsługę informatyczną, rekomendowaną przez Komisję Informatyzacji NRA, upoważniając adw. Michała Szpakowskiego do prowadzenia negocjacji.

Prezes NRA przedstawił projekt uchwały przygotowany przez zespól ds. zmian w ZZEAiGZ na temat wypowiadania się adwokatów w mediach społecznościowych. Prezydium przedyskutowało treść uchwały i zdecydowało, że temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie zwołania posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 12-13 marca 2022 r.

Prezydium przedyskutowało także sprawy organizacyjne i przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, zwołanego na 12-13 marca 2022.

Prezydium postanowiło przystąpić do sporządzenia projektu sprawozdania z działalności Adwokatury wraz z informacjami problemowymi składanego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2021, z terminem do 30 czerwca 2022 r. Koordynatorem sporządzenia sprawozdania jest adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA.

Prezydium podjęło uchwałę, włączającą w skład Komisji Informatyzacji NRA adw. Jakuba Derulskiego.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zreferował sprawy finansowe.

Prezydium omówiło także sprawy różne. Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił stan prac nad przygotowaniem jednolitych standardów widzeń z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych.

Prezydium zapoznało się także z informacjami dotyczącymi nabycia nowej siedziby NRA oraz prac związanych z wprowadzeniem e-legitymacji adwokackiej i aplikanckiej, które zreferował adw. Przemysław Rosati. Prezydium przedyskutowało kwestie ujednolicenia oznaczeń na legitymacjach adwokackich i danych umieszczanych w cyfrowym odwzorowaniu legitymacji adwokata/aplikanta adwokackiego w cyfrowym portfelu dokumentów w ramach aplikacji mObywatel.

Gośćmi Prezydium byli adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry