Relacja z posiedzenia Prezydium NRA 10 czerwca 2021r.

Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 10 czerwca 2021 w trybie hybrydowym.

Prezydium NRA podjęło uchwałę, na wniosek Prezesa NRA, o zgłoszeniu w trybie art. 90 § 1 kodeksu postępowania karnego udziału Naczelnej Rady Adwokackiej w postępowaniu sądowym przed Sądem Najwyższym w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Pana Sędziego Sądu Najwyższego Andrzeja Stępki. Prezydium zdecydowało też, by upoważnić adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, do reprezentowania adwokatury w tej sprawie, zaś adw. Rosatiego i adw. Bartosza Tiutiunika, wiceprezesa NRA, do przygotowania pisemnej opinii w sprawie w celu złożenia jej w trybie art. 91 kodeksu postępowania karnego w toczącym się postępowaniu.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił projekt preliminarza budżetowego NRA na 2021 oraz inne sprawy finansowe. Po dyskusji, Prezydium przekazało projekt preliminarza do zaopiniowania Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Prezydium NRA przyjęło informacje przekazane przez adw. Michała Szpakowskiego, przewodniczącego Komisji ds. Informatyzacji NRA, dotyczące rzekomego nieautoryzowanego pozyskania danych przetwarzanych przez NRA i przez poszczególnych adwokatów, a także czynności podjętych ze względu na uzyskanie takich informacji przez NRA i jej odpowiednie komórki organizacyjne. 

Prezydium przyjęło uchwałę, na wniosek przewodniczącej Zespołu ds. kobiet przy NRA, włączającą w skład tego Zespołu adw. Karolinę Gierdal. Prezydium przyjęło także uchwałę powołującą Zespół prasowy NRA, w składzie: adw. Wojciech Bergier - przewodniczący, adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, adw. Magdalena Stryja, adw. Artur Wdowczyk.

Prezydium rekomendowało poparcie petycji adw. dr. Karola Pachnika nr P10-99/20 dotyczącej zmiany art. 328 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu umożliwienia stronom i pełnomocnikom obecnym podczas ogłoszenia wyroku złożenia ustnie do protokołu rozprawy wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, planowanego na 25-27 czerwca 2021 r.

Prezes NRA zreferował inicjatywę Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA ustanowienia czasopisma prawniczego „De lege ferenda. Przegląd Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych”. W założeniu ma to być czasopismo naukowe, punktowane, poświęcone legislacji oraz publikacji opinii prawnych. Pismo ma być skierowane dla naukowców i adwokatów zajmujących się prawem legislacyjnym. Jako kandydata na redaktora naczelnego pisma przedstawiono adw. dr. hab. Aleksandra Maziarza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę, na mocy której  ustanowiono czasopismo prawnicze: „De lege ferenda. Przegląd Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych” oraz powołano na stanowisko redaktora naczelnego adw. dr. hab. Aleksandra Maziarza.

Adw. Rosati omówił sprawy ubezpieczenia OC adwokatów oraz zasady współpracy pomiędzy zawodami zaufania publicznego. Poinformował, że 27 maja br. odbyło się spotkanie samorządu adwokackiego, radcowskiego, lekarskiego oraz doradców podatkowych. Tematem spotkania było podejmowanie wspólnych działań w kontekście zmian podatkowych, zapowiadanych przez rząd w programie  "Polski Ład". W spotkaniu uczestniczyli: adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, r.pr. Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, prof. dr. hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący KRDP.

Podczas tego spotkania pojawiła się inicjatywa powołania Forum zawodów zaufania publicznego, do którego miałyby być zapraszane nie tylko zawody prawnicze. Na 23 czerwca 2021 r. planowane jest spotkanie w biurze NRA, podczas którego miałoby się zawiązać to Forum.

Kwestię organizacji pracy biura NRA, w kontekście zniesienia kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, omówili adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA oraz Łukasz Tkacz, dyrektor biura.

Prezydium zarekomendowało porozumienie w zakresie szkoleń zawodowych adwokatów.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił plany pracy Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. Plany obejmują m.in.: projekt rozszerzenia przymusu adwokackiego w sprawach gospodarczych, uporządkowanie rynku świadczenia pomocy prawnej i pomocy prawnej z urzędu, projekt ustawy o biegłych sądowych, nowa strategia prowadzenia aplikacji adwokackiej, zmiany w Prawie o adwokaturze. Instytut ma także w najbliższych planach zorganizowanie dwóch konferencji dot. Legal Tech oraz wypracowania nowej formy umowy o pracę dla adwokatów, bez klasycznego stosunku pracy.

Prezes NRA poinformował także, że razem z adw. dr Agnieszką Zemke-Górecką, wiceprezes NRA, przygotowują plan pracy Naczelnej Rady Adwokackiej z uwzględnieniem planów pracy poszczególnych komisji i zespołów.

Sprawy osobowe zreferował adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA. Prezydium przyjęło trzy uchwały w tych sprawach.

W sprawach bieżących poruszono kwestię przygotowania mechanizmu indywidualnego zamawiania przez adwokatów wersji papierowej czasopisma „Palestra”. Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, omówił też postępy prac nad przygotowaniem sprawozdań kadencyjnych Adwokatury dla Prezydenta RP.

Prezydium przyjęło też uchwałę powołująca zastępcę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym został Maciej Łukaszewicz, pracownik iSecure Sp z o.o.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, zasygnalizowała potrzebę omówienia przez Prezydium NRA sprawy udziału rzeczników dyscyplinarnych w postępowaniach przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Na wniosek adw. Bartosza Grohmana, sekretarza NRA, Prezydium postanowiło dołączyć do Zespołu ds. opracowania propozycji procedur compliance, które usprawnią działanie NRA i jej biura - adw. Marię Sankowską-Borman.

Adw. Bartosz Grohman omówił też prace przygotowujące samorząd adwokacki do publikowania protokołów z obrad rad adwokackich.

Prezes NRA poinformował Prezydium o odbytych przez niego spotkaniach. Pierwsze z prezydentem Konfederacji Lewiatan, reprezentującej interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Lewiatan skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Drugie spotkanie Prezes NRA odbył z prezesem Prokuratorii Generalnej. 

Gośćmi Prezydium byli: adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Paweł Gieras, prezes OBA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury i adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry