Relacja z posiedzenia Prezydium NRA - 12 maja 2022 r.

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 12 maja 2022 r.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił informacje o bieżących pracach Prezydium NRA. 11 maja prezes NRA podpisał porozumienie o współpracy NRA z Uniwersytetem Gdańskim. NRA przekazała opinię autorstwa adw. dr Magdaleny Matusiak-Frącczak do projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP. Na stronie adwoaktura.pl opublikowany został „Poradnik adwokata - prawo migracyjne”. Komisja petycji Sejmu RP zadecydowała o wniesieniu projektu nowelizacji ustawy Prawo pocztowe zgodnie z postulatami NRA. Postulat obejmuje dodanie w art. 37 Prawa pocztowego punktu, mówiącego, że doręczenie korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym nie mogłoby być realizowane poprzez pozostawienie jej w oddawczej skrzynce pocztowej, bez wyraźnej dyspozycji adresata. W dniach 6-8 maja w Serocku odbyło się spotkanie prezesów sądów dyscyplinarnych i sędziów WSD. W spotkaniu uczestniczył prezes NRA. 9 maja prezes NRA spotkał się z Maciejem Biernatem, prezesem zarządu PWPW. Rozmowy dotyczyły wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych w legitymacji adwokackiej, w tym podpisu elektronicznego. 10 maja adw. Przemysław Rosati spotkał się z Dariuszem Barskim, prokuratorem krajowym. Ponadto prezes NRA poinformował, że ruszył nabór na członków redakcji „Młodej Palestry”. Szczegółowe informacje z bieżącej pracy Prezydium NRA znajdują się na stronie adwokatura.pl

Prezydium NRA podjęło uchwałę o zwołaniu dzisiaj tj. 12 maja, nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA. Tematem posiedzenia będzie omówienie działań organów Adwokatury w związku z postępowaniem w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. akt K 6/22. Sprawa dotyczy wniosku grupy posłów o zbadanie konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania.

Gościem Prezydium NRA był adw. Aleksander Gut, dziekan ORA w Krakowie, z którym rozmawiano o inwestycji dotyczącej Klubu Adwokata, która powstaje przy krakowskiej izbie adwokackiej.

Gościem Prezydium NRA był adw. dr Paweł Blajer, koordynator ds. mediów i komunikacji NRA. Pan Mecenas przedstawił Prezydium NRA propozycje działań związanych ze strategią zarządzania kryzysem wizerunkowym.

Gośćmi Prezydium NRA byli: adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD oraz wiceprezesi WSD adw. Małgorzata Tyszka-Hebda i adw. Piotr Zięba. Omówiono zasady przyznawania diet dla członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym oraz innych spraw dotyczących sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych. Podjęto projekt uchwały NRA w sprawie zasad przyznawania diet za czynności w postępowaniu dyscyplinarnym. Projekt zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA.

Gościem Prezydium NRA była adw. Maria Janik, przewodnicząca komisji edukacji NRA, która przybliżyła szczegóły akcji edukacyjnej „Adwokaci Rozjaśniają Prawo”.

Gościem Prezydium NRA był adw. Michał Szpakowski, przewodniczący komisji informatyzacji NRA. Pan Mecenas przedstawił stan wdrażania kolejnych modułów w e-soa.

Prezydium omówiło sprawy finansowe, które przedstawił adw. Przemysław Rosati. Prezydium podjęło stosowne decyzje.

Sprawy osobowe przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA. Prezydium NRA podjęło uchwały.

Prezydium NRA omówiło wystąpienie Ministra Sprawiedliwości dotyczące uchwały nr 54/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 marca 2022 roku w sprawie Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. Minister widzi sprzeczność z przepisami ustawy Poa w zakresie osobistego udziału w posiedzeniach rad adwokackich.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, przedstawił projekt stanowiska w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego zmiany § 13 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej w zakresie wykonywania innych zajęć, poza zajęciami wynikającymi z odbywania aplikacji.

Prezydium NRA omówiło sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 20-22 maja 2022 r. oraz przyjęło projekt porządku obrad posiedzenia.

Prezydium NRA omówiło sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 10-12 czerwca 2022 r. w Katowicach.

Prezydium NRA zatwierdziło projekt porozumienia pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Prezydium NRA zatwierdziło również projekt Regulaminu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu próbnego dla aplikantów adwokackich. Egzamin ten odbędzie się w dniach 29 listopada - 2 grudnia 2022.

Podjęto także uchwałę w sprawie przyznania odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym”. Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie przyznano odznakę adw. Kindze Dagmarze Siadlak. Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przyznano odznakę: adw. Ewie Stawickiej, adw. Alinie Wasilewskiej i adw. Tadeuszowi Wolfowiczowi.

Adw. Przemysław Rosati poinformował o statusie procesu powoływania Fundacji Adwokatury.

Adw. Bartosz Tiutiunik omówił temat opracowania jednolitych standardów widzeń z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych oraz jednolitych standardów przeprowadzania kontroli osobistych adwokatów i aplikantów adwokackich na terenach jednostek penitencjarnych. Zwrócono się do dziekanów o informacje czy znane są im tego typu przypadki w ich izbach.

Prezydium NRA objęło patronatem wydarzenie „LEGAl HACKATHON 2022”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry