Relacja z posiedzenia Prezydium NRA – 16 grudnia 2021 r.

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 16 grudnia 2021 r.

W ramach informacji o sprawach bieżących adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował, że 14 grudnia br. wraz z adwokatami: Bartoszem Grohmanem, Bartoszem Tiutiunikiem i Jarosławem Szczepaniakiem wzięli udział w posiedzeniu ORA w Łodzi oraz ślubowaniu aplikantów adwokackich tej izby. Prezes NRA poinformował również, że podpisał umowę z wydawnictwem Wolters Kluwer o współpracy. Wolters Kluwer i Naczelna Rada Adwokacka podejmą wspólne działania w obszarach: projektowym, badawczo-rozwojowym, produktowym oraz wydawniczym i medialnym.

Gośćmi posiedzenia byli adw. Ewa Stawicka, redaktor naczelna „Palestry” oraz p. Klaudiusz Kaleta, sekretarz redakcji, którzy przedstawili sprawy dotyczące pisma, w tym aktualizację systemu informatycznego palestra.pl. Rozmawiano o ograniczeniu druku papierowej wersji pisma na rzecz korzystania z elektronicznej wersji „Palestry” w panelu adwokata w e-SOA. Prezydium NRA podjęło decyzję o przeprowadzenie ankiety wśród adwokatów nt. formy otrzymywania pisma. Ankieta będzie rozesłana wkrótce do adwokatów. Ponadto Prezydium NRA zobowiązało  p. Łukasza Możejko i p. Klaudiusza Kaletę do wdrożenia rozwoju modułu Palestry w e-SOA oraz o koordynowanie pracy przez adw. Ewę Stawicką.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów omówiła wizytacje w okręgowych radach adwokackich.

Adw. Przemysław Rosati omówił sprawę ubezpieczenia OC adwokatów dotyczącą kompleksowego programu ubezpieczenia grupowego dla adwokatów na lata 2022-2025. Prezydium NRA podjęło decyzję o podpisaniu umowy generalnej.

Prezydium NRA dyskutowało nad aspektem podatkowym projektu zmiany § 50 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (success fee). Prezes NRA poinformował, że wpłynęła opinia adw. dr. Jacka Skrzydło. Prezydium NRA ją omówiło, a następnie, po dyskusji, Prezydium NRA postanowiło zwrócić się o dodatkowe materiały do doradcy podatkowego.

Adw. Paweł Gieras, członek NRA i prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, przedstawił sprawę wniosku Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wynikającego z treści uchwały nr 78/2021 r. z dnia 11 lutego 2021 r. – przyznania pośmiertnie „Adwokatury Zasłużonym” Adwokatom i Aplikantom Adwokackim, obywatelom II Rzeczypospolitej różnych narodowości ‒ zarówno znanym, jak i nieznanym z imienia i nazwiska ‒ ofiarom zbrodni nazistowskich z lat 1939-1945: więzień, gett, obozów koncentracyjnych i innych miejsc kaźni; egzekucji ulicznych; poległym w Powstaniu Warszawskim i Powstaniu w Getcie Warszawskim oraz na wszystkich frontach II wojny światowej w walce z nazistowskim totalitaryzmem. OBA, wspólnie z komisją historyczną ORA w Warszawie, przygotowała projekt uchwały. Prezydium NRA przez aklamację podjęło uchwałę w sprawie nadania pośmiertnie odznaki „Adwokatura Zasłużonym” adwokatom i aplikantom adwokackim – ofiarom II wojny światowej. (czytaj uchwałę)

Prezydium NRA omówiło projekt budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu opinii patrona o aplikancie i o przebiegu jego aplikacji, o której mowa w § 11 ust. 4 Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej. Prezydium NRA przyjęło uchwałę w tej sprawie. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. (czytaj uchwałę, pobierz formularz)

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, poinformował o konieczności dokonania zmiany składu delegacji polskiej do CCBE. Uchwałą Prezydium NRA powołano w skład polskiej delegacji do komitetu ds. szkolenia adw. Tomasza Snarskiego. Z kolei na wniosek adw. Grzegorza Kopcia, Prezydium odwołało go ze składu polskiej delegacji CCBE.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie zmian składu osobowego Instytutu Legislacji i prac Parlamentarnych NRA.

Prezydium NRA podjęło również uchwałę w sprawie zmian składu osobowego Instytutu LegalTech NRA.

Sprawy finansowe przedstawił adw. Przemysław Rosati, a następnie Prezydium NRA podjęło decyzje w przedstawionych tematach.

Sprawy osobowe przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, następnie Prezydium NRA podjęło uchwały w tych sprawach.

Prezes NRA przedstawił założenia dotyczące prac informatycznych w Adwokaturze z zakresu integracji stron internetowych oraz modułu e-szkolenia i modułu e-aplikant w e-SOA.

Adw. Bartosz Grohman poinformował, że spotkał się z przedstawicielami WatchDog. Rozmowa dotyczyła podjęcia współpracy i analizy zagrożeń dla porządku prawnego związanych ze spodziewanym orzeczeniem TK w sprawie konstytucyjności zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry