Relacja z posiedzenia Prezydium NRA – 17 czerwca 2021 r.

W dniu  17 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe, w tym m.in. przedstawił oferty na wykonanie audytu informatycznego.

Prezydium NRA szczegółowo omówiło plany pracy poszczególnych jednostek działających przy NRA.

Prezydium NRA omówiło i przyjęło projekt planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej. Projekt zostanie przedstawiony Naczelnej Radzie Adwokackiej na najbliższym posiedzeniu plenarnym.

Prezydium NRA przedyskutowało i przyjęło również projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2021 r.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił sprawę uregulowania zasad świadczenia pomocy prawnej. Poinformował, że trwają rozmowy z prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych -  r.pr. Włodzimierzem Chróścikiem, na temat wspólnych działań w tym zakresie.

Adw.  Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował, że 23 czerwca br. odbędzie się spotkanie organizacyjne Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, omówił sprawę uregulowania i doprecyzowania statusu prawnego zastępców oraz zakresu czynności zastępców wyznaczanych na podstawie ustawy Prawo o adwokaturze wyznaczanych dla adwokatów skreślonych z listy. Adw. Roman Kusz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, przesłał do NRA pismo, w którym wskazał na potrzebę uregulowania zasad w tym zakresie. Temat będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu Prezydium NRA.

Prezydium NRA powołało do Komisji Informatyzacji NRA adw. Adama Baworowskiego.

Adw. Katarzyna Bilewska, członek Prezydium NRA, wstępnie omówiła sprawę udzielania wsparcia adwokatom, na których nałożono kary porządkowe w wyniku obrony tajemnicy adwokackiej. Problem dotyczy głównie izby warszawskiej. Na następnym posiedzeniu mec. Bilewska przedstawi rekomendacje dalszych działań.

Prezes NRA omówił sprawę stosowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2020 r. (sygn. akt SK 66/19) w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Wyrok dotyczy rozliczeń pomocy prawnej udzielanej z urzędu. Prezes NRA zaproponował, aby Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych przeanalizował problem i zaproponował rozwiązania albo na poziomie legislacyjnym albo rekomendacji dalszych działań mających na celu ujednolicenie praktyki.

Adw. Jarosław Szczepaniak omówił sprawę osobową, Prezydium NRA podjęło uchwałę w tej sprawie.

Prezydium NRA omówiło również kwestię druku pisma „Palestra” oraz szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla adwokatów i pracowników samorządu.

Adw. Bartosz Grohman zrelacjonował swoje spotkanie z przedstawicielami Watchdog na temat dostępu do informacji publicznej.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry