Relacja z posiedzenia Prezydium NRA 27 maja 2021 r.

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 27 maja 2021 w trybie hybrydowym. Wśród przyjętych tego dnia uchwał znalazła się ta, odnosząca się do wydarzeń na Białorusi - zmuszenia samolotu rejsowego do awaryjnego lądowania w Mińsku, a następnie aresztowania opozycjonisty i dziennikarza Ramana Pratasevicha.

W uchwale Prezydium NRA wyraża stanowczy sprzeciw wobec bezprecedensowemu łamaniu tych praw, wolności i standardów, jakiego dopuściły się władze Białorusi.

Prezydium NRA zaprosiło przewodniczącego Komisji ds. informatyzacji adw. Michała Szpakowskiego, który zreferował postęp prac komisji w ostatnich dwóch tygodniach. Adw. Szpakowski poinformował, że dzięki staraniom adw. Bartosza Trętowskiego, który reprezentuje NRA wobec Fundacji TechSoup oraz TechSoup Global w procesie rejestracji jako organizacji non profit za pośrednictwem serwisu technologie.org.pl oraz dzięki działaniom podjętym jeszcze za poprzedniej kadencji, NRA została zarejestrowana jako organizacja non profit. To daje NRA możliwość zamawiania usług z Microsoftu i Google w korzystnych cenach. Za tym idzie możliwość skorzystania z tanich ofert wykupienia kont i bezpiecznego przechowywania danych przez każdego adwokata.

Adw. Szpakowski poinformował także, że jedynie Poczta Polska oferuje usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, co wiąże się z zagrożeniem tajemnicy adwokackiej. (zawartość skrzynki użytkownika po jej wykasowaniu i tak przechowywana jest przez 12 miesięcy). Dlatego Komisja ds. Informatyzacji proponuje rozwiązanie – dodatkową warstwę szyfrowania przesyłek elektronicznych za pośrednictwem klucza publicznego i prywatnego. Adw. Szpakowski zwrócił się do Prezydium o włączenie przedstawiciela komisji w rozmowy z ministerstwem sprawiedliwości, w celu przedstawienia takiego rozwiązania ważnego z punktu ochrony tajemnicy adwokackiej. 

Przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji przedstawił także sprawę odbioru systemu SOA. Przedstawił potrzebę uaktualnienia listy izbowych koordynatorów SOA. Zreferował też trzy funkcjonalności SOA, nad którymi prace są najbardziej zaawansowane: generator stron www dla adwokatów, wizytówek czy papierów firmowych, generator indywidualnych kont bankowych do regulowania adwokackich zobowiązań wobec izb, jak składki czy ubezpieczenie oraz baza orzeczeń i opinii komisji etyki izby warszawskiej, a w przyszłości także wszystkich izbowych komisji oraz Komisji Etyki NRA, a także orzeczeń sądów dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych.

Prezydium zwróciło się do Komisji oraz adw. Bartosza Grohmana, sekretarza NRA i adw. Bartosza Tiutiunika, wiceprezesa NRA o podjęcie współpracy przy znalezieniu zewnętrznego konsultanta do zinwentaryzowania spraw SOA i systemu czasopisma Palestra.

Prezydium rozpatrzyło sprawy izbowe, zreferowane przez zaproszonego gościa, adw. Andrzeja Grabińskiego, koordynatora ds. izbowych. Mec. Grabiński poruszył  kwestię uchwały ORA w Poznaniu z 6 maja 2021 r., przedstawiającą interpretację przepisów Kodeksu Etyki dotyczących reklamy. Po dyskusji, Prezydium postanowiło przekazać tę uchwałę do Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, z prośbą o zweryfikowanie, na ile jednolicie jest przestrzegany zapis Kodeksu Etyki dotyczący reklamy w poszczególnych izbach adwokackich.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zreferował sprawę Fundacji Adwokatury Polskiej, zamknięcia jej bilansu i zobowiązań wynikających z umowy najmu lokalu. Gościem Prezydium był adw. Jakub Jacyna, przewodniczący Fundacji Adwokatury Polskiej.

Na wniosek prezesa NRA, Prezydium włączyło adw. Jakuba Jacynę w skład Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, zaś na wniosek dyrektora Instytutu - dr Michała Krajewskiego na listę ekspertów.

Prezydium przyjęło też uchwałę powołującą Zespół wspierania praktyki adwokackiej w ramach Komisji ds. Etyki NRA, na wniosek przewodniczącej adw. dr Małgorzaty Kożuch, w składzie: adw. Magdalena Niegierewicz, adw. Joanna Tkaczyk, adw. Jakub Szczepkowski.

Na wniosek przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki, Prezydium powołało nowego członka tej komisji - adw. Pawła Rybińskiego.

Prezes NRA zaproponował, by szefem polskiej delegacji do Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) był adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i by przedstawił liste kandydatów do składu tej delegacji. Prezydium NRA przyjęło uchwałę odwołującą adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa z polskiej delegacji do CCBE i powierzyło przewodniczenie tej delegacji adw. Bartoszowi Grohmanowi. Prezydium NRA poprosiło mec. Grohmana o przedstawienie propozycji składu delegacji do 30 czerwca br. Prezydium NRA postanowiło także zwrócić się do adw. prof. Kardasa o przedłożenie sprawozdania z reprezentacji NRA w CCBE do 30 czerwca br. Prezydium dziękuje adw. prof. dr. hab. Piotrowi Kardasowi za pracę i  wkład w dobre relacje Adwokatury Polskiej z CCBE.

Adw. Bartosz Grohman poinformował o bieżących sprawach zagranicznych. 21 maja br. odbyła się sesja plenarna CCBE, z udziałem przedstawicieli NRA. Wśród tematów poruszana była kwestia ochrony tajemnicy adwokackiej w dobie informatyzacji oraz troska o koleżeńskie relacje wśród prawników. Adw. Grohman przekazał też, że na stronie adwokatura.pl na bieżąco pojawiają się wszystkie informacje o zagranicznych konferencjach, seminariach i webinariach, w których mogą uczestniczyć polscy adwokaci. Celem jest  zachęcanie adwokatów do korzystania z tych możliwości jaką daje współpraca międzynarodowa. Mec. Grohman zapowiedział także dalszą rozbudowę zakładki „Współpraca zagraniczna” na stronie adwokatura.pl. Komisja ds. zagranicznych planuje spotkanie w czerwcu br., w planach ma m.in. organizację kilku konferencji międzynarodowych.

Prezydium omówiło sprawę zwołania posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w trybie stacjonarnym, zaplanowanego na 26-27 czerwca 2021 r. Temat referowali adw. Przemysław Rosati i adw. Bartosz Grohman, poruszając kwestię organizacyjne, aprowizacyjne i koszty. Prezydium przyjęło uchwałę o zwołaniu posiedzenia plenarnego NRA w podanym wyżej terminie.

Adw. Bartosz Grohman i adw. Przemysław Rosati zreferowali przebieg rozmów z wydawnictwami prawniczymi w sprawie szerokiej współpracy i ofert grupowych dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Rozmowy obejmują wydawnictwa Beck oraz Wolters i Kluwer. Zaplanowane są spotkanie z dyrekcjami wydawnictw.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował rozmowy z ubezpieczycielami w sprawie ofert ubezpieczenia OC adwokatów.

Prezydium omówiło sprawę organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury, zaplanowanego na 17 września br. w Bydgoszczy.

Prezydium omówiło też zmiany w organizacji pracy biura NRA w związku z obecną sytuacją epidemiczną. Temat zreferował dyrektor biura NRA, Łukasz Tkacz.

Adw. dr Katarzyna Bilewska omówiła sprawę udzielania wsparcia adwokatom, na których nałożono kary porządkowe w wyniku obrony tajemnicy adwokackiej. Prezydium NRA przedyskutowało sprawę i poprosiło adw. dr Bilewską o zebranie informacji z izb o skali zjawiska nakładania na adwokatów kar porządkowych oraz opracowanie propozycji procedury ewentualnego wsparcia przez samorząd.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, zreferował wniosek przystąpienia w charakterze amicus curiae do sprawy Friedrich i inni przeciwko Polsce (skarga 25534/20) przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Chodzi o sprawę łamania praw demonstrujących. Komisja Praw Człowieka NRA opracowała opinię amicus curiae w tej sprawie. Prezydium podejmując stosowną uchwałę postanowiło przystąpić w charakterze amicus curiae do sprawy Friedrich i inni przeciwko Polsce (skarga 25534/20) przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i złożyć opinię, która stanowi załącznik do uchwały.

Prezydium omówiło wnioski Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie przyznania odznaki „Adwokatura Zasłużonym”. Prezydium przyjęło uchwały przyznające odznaczenie.

Prezydium omówiło plany prac poszczególnych jednostek działających przy NRA i dotychczasowe działania komisji.

Prezes NRA poinformował o przygotowaniach w ramach Biblioteki Palestry przewodnika dla nowych adwokatów, jak rozpocząć wykonywanie zawodu.

Prezydium zaprosiło na posiedzenie zarząd ELSA Poland, którego opiekunem z ramienia NRA  jest adw. Bartosz Grohman. Gośćmi byli Jakub Bogucki, prezes ELSA Poland  oraz Julia Zybert, która obejmie funkcję prezesa z końcem semestru letniego. Goście przedstawili projekt Kodeksu dobrych praktyk prawniczych oraz zreferowali problemy, z jakimi spotykają się studenci prawa. Prezydium zapoznało się także z wynikami ankiet przeprowadzonych wśród studentów odbywających praktyki. Studenci oczekują od praktyk poszerzenia wiedzy, zdobycia umiejętności, wzbogacenia w CV i  zwiększenia szans na rynku pracy. Dla studentów istotny jest elastyczny grafik, odpłatność praktyk, charakter wykonywanej pracy i atmosfera. Poprawia się sytuacja, jeśli chodzi o podpisywanie umów o praktyki ze studentami. Prezydium zadeklarowało chęć współpracy z ELSA Poland w celu wypracowania optymalnego modelu praktyk studenckich w kancelariach.

Prezes NRA, zreferował  sprawę uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2021 r. dotyczącą uhonorowania zamordowanych w okresie II wojny światowej adwokatów i aplikantów adwokackich, przedstawiając również opinię adw. Pawła Gierasa, prezesa OBA w tej sprawie.  

Adw. Przemysław Rosati podkreślił, że adwokatura winna jest pamięć adwokatom i aplikantom adwokackim zamordowanym w czasie II wojny światowej, zaznaczył, że trzeba szczególny akcent położyć na formę i miejsce uhonorowania. Dlatego rekomenduje nawiązanie współpracy z Muzeum Auschwitz. Prezydium powierzyło adw. Pawłowi Gierasowi, prezesowi OBA, porozumienie się z adw. Maciejem Markiem Kamińskim, inicjatorem uchwały ORA oraz panem Przemysławem Plutą w celu wypracowania formuły uhonorowania zamordowanych adwokatów i współpracy z Muzeum Auschwitz.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe. Prezydium przyjęło uchwały w tych sprawach.

Adw. Bartosz Grohman zreferował sprawy dotyczące końcowych formalności w odbiorze nowo wyremontowanych pomieszczeń biura NRA oraz prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości, które zwróciło się do NRA o tłumaczenie na angielski ustawy Prawo o adwokaturze. Prezydium wyraziło zgodę na opracowanie tłumaczenia.

Prezes NRA zreferował sprawę zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym „Adwokatura Zdrowia”. Z uwagi na trwanie okresu protestowego, NRA przystąpi do zgłoszenia sprzeciwu.

Z Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wpłynęło do NRA stanowisko w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych zaplanowanego na 7 czerwca 2021 r. Prezes NRA rekomendował przyłączenie się do tego stanowiska. Prezydium przyjęło uchwałę, w której solidaryzuje się ze słusznymi postulatami środowiska pielęgniarek i położnych.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, przedstawiła Prezydium głosy, jakie pojawiły się w czasie debaty online wokół etyki adwokackiej 26 maja, a dotyczące sprawy wakacji sądowych, by adwokaci mogli pojechać na urlop bez tracenia terminów sądowych.

Prezydium NRA na wniosek adw. Jarosława Szczepaniaka, zastępcy sekretarza NRA, przyjęło przez aklamację uchwałę, w której sprzeciwia się działaniom władz Białorusi, które naruszyły międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, chroniące społeczność międzynarodową.

Adw. Bartosz Grohman omówił głośną medialnie sprawę ujawnienia w mediach społecznościowych protokołu posiedzenia izby katowickiej.

Gośćmi Prezydium NRA byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Paweł Gieras, prezes OBA.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry