Relacja z posiedzenia Prezydium NRA 29 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 29 kwietnia 2021 w trybie hybrydowym.

Gościem Prezydium była adw. Ewa Stawicka p.o. redaktora naczelnego „Palestry”. Pani mecenas przedstawiła plan pracy i rozwoju pisma. Mówiła m.in. o ambicjach zachowania jednocześnie charakteru środowiskowego i naukowego „Palestry” oraz o przyszłości e-Palestry.

Po dyskusji adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił kandydaturę adw. Stawickiej na stanowisko redaktora naczelnego „Palestry”.

Adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, członek Prezydium NRA, zgłosiła kandydaturę adw. prof. dr. hab. Macieja Gutowskiego na stanowisko redaktora naczelnego „Palestry”. Zaproszony niezwłocznie  do zdalnego udziału w posiedzeniu adw. prof. Gutowski przedstawił swoje plany pracy i rozwoju pisma. Zwracał m.in. uwagę na konieczność zachowania kryteriów, które gwarantują „Palestrze” status czasopisma punktowanego.

Wobec braku zgłoszenia innych kandydatur, w tajnym głosowaniu Prezydium NRA wybrało na funkcję redaktora naczelnego „Palestry” adw. Ewę Stawicką. Jest ona pierwszą kobietą w historii tego czasopisma na stanowisku redaktora naczelnego.

Adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, na podstawie art. 14 ust.3 Statutu OBA (który mówi, że na  wniosek Prezesa OBA Prezydium NRA może powoływać i odwoływać członków Kolegium Redakcyjnego „Palestry”), złożył wniosek o powołanie składu Kolegium Redakcyjnego czasopisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

Po dyskusji Prezydium NRA przyjęło uchwałę powołującą skład Kolegium, zaproponowany przez prezesa OBA.

Następnie adw. Paweł Gieras, prezes OBA, omówił zadania Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz przedstawił wniosek o powołanie Rady w proponowanym przez siebie składzie.

Po dyskusji Prezydium NRA przyjęło uchwałę o odwołaniu kilku członków Rady, a następnie uchwałę o powołaniu składu Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe. Prezydium omówiło projekt preliminarzu budżetowego NRA na 2021 r.

Adw. Przemysław Rosati przedstawił statut „Biblioteki Palestry” i skład Rady Programowej. Prezydium NRA uchwaliło statut i przyjęło skład Rady.

Prezydium NRA uchwaliło także – po dyskusji - statut Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych.

Uchwałą Prezydium NRA powołano członków poszczególnych komisji oraz instytutu.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę o powołaniu Komisji Informatyzacji przy NRA, której przewodniczącym jest adw. Michał Szpakowski oraz o powołaniu Zespołu ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.

Prezydium omówiło i uzupełniło projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego NRA, zaplanowanego na 8 maja br.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, zreferował sprawę sprawozdań z działalności Adwokatury za lata 2017, 2018, 2019 i 2020, które nie były składane na piśmie Prezydentowi RP. Sekretarz NRA zadeklarował, że razem z adw. Jarosławem Szczepaniakiem, zastępcą sekretarza, przygotują zaległe sprawozdania z tych lat i przedstawią je do uchwalenia, po czym do przedłożenia Prezydentowi RP.

Adw. Grohman omówił także propozycje usprawnienia elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Prezydium przyjęło stanowisko o złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotyczącego udostępnienia i przekazania danych adwokatów oraz prawników zagranicznych. Pełnomocnictwo w tej sprawie otrzymał adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA.

Adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, członek Prezydium, poinformowała, że trwają prace nad wypracowaniem reguł refundowania adwokatom kar porządkowych. Adw. Bilewska zapowiedziała przedstawienie w najbliższym czasie propozycji takich reguł, po konsultacjach w środowisku.

Adw. Przemysław Rosati zreferował zakończone sukcesem działania w kierunku objęcia samorządu adwokackiego grupowymi szczepieniami na zasadach, jak zakłady pracy. W poniedziałek 26 kwietnia adw. Rosati spotkał się online z dziekanami izb adwokackich w tej sprawie. Wszystkie izby zaangażowały się w możliwość skorzystania z tego programu. Prezes NRA podziękuje listownie min. Annie Goławskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, za życzliwość i wsparcie w czasie rozmów dotyczących szczepień grupowych dla samorządu adwokackiego.

Podczas posiedzenia omówiono współpracę NRA z Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE).  Bieżące sprawy związane ze współpracą zagraniczną zreferował adw. Bartosz Grohman.

Prezydium podjęło uchwałę, w której wyznaczono opiekunów izb adwokackich z ramienia NRA.

Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której przyjęło projekt podziału czynności między członkami Prezydium. Projekt zostanie przedstawiony Naczelnej Radzie Adwokackiej, na jego podstawie NRA uchwali podział czynności.

Prezydium NRA przyjęło plan pracy Centralnego Zespołu Wizytatorów na rok 2021 przedstawiony przez przewodniczącą adw. Mirosławę Pietkiewicz oraz zakres zadań koordynatora ds. izbowych przesłany w materiałach do Prezydium.

Prezydium poparło wniosek Komisji Praw Człowieka, by wspierać działania Sekretariatu Programu HELP w pozyskiwaniu środków unijnych i prowadzeniu kursów i szkoleń dla prawników.

Sprawy osobowe omówił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA.

Sprawy bieżące omówił adw. Przemysła Rosati, prezes NRA. W ostatnich dniach odbył spotkania i rozmowy dotyczące informatyzacji wymiaru sprawiedliwości oraz współpracy samorządu adwokackiego i radców prawnych z Ministerstwem Sprawiedliwości w tej kwestii. 

Prezes NRA prowadzi także spotkania, których celem jest zbudowanie platformy współpracy legislacyjnej Adwokatury z Parlamentem. Temu służyły m.in. rozmowy z przedstawicielami „Polska 2050” - poseł Hanną Gill-Piątek oraz z przewodniczącym partii "Polska 2050 Szymona Hołowni" Michałem Kobosko.

Prezes NRA poinformował również, że 30 kwietnia weźmie udział w spotkaniu roboczym razem z adw. Dariuszem Golińskim i z radcami prawnymi, by wypracować wspólne stanowisko dot. możliwych zmian w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 21 kwietnia 2021 r. ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899; 1034 – projektowany art. Art. 15zzs9), przekazanej do dalszego procesu legislacyjnego w Senacie RP. Prezes Rosati poinformował też o ankiecie samorządu radców prawnych dotyczącej funkcjonalności portalu sądów powszechnych.

Prezydium NRA omówiło także sprawę zbliżającego się egzaminu zawodowego i związanej z tym potrzeby przyjęcia ujednoliconego tekstu Kodeksu Etyki Adwokackiej.

W posiedzeniu na zaproszenie Prezydium wzięli udział adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespoły Wizytatorów, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Paweł Gieras, prezes OBA, adw. Ewa Stawicka, redaktor naczelna „Palestry”, Klaudiusz Kaleta, sekretarz redakcji „Palestry”, adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry