Relacja z posiedzenia Prezydium NRA

22 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

W posiedzeniu gościnnie udział wzięła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego, która przedstawiła plan pracy komisji.

Prezydium NRA omówiło projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej planowanego na 8 maja 2021 r.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił pismo dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie realizacji uchwał Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z 30-31.01.2021 r. Zgromadzenie podjęło m.in. uchwałę w sprawie uczczenia adwokatów, którzy byli więzieni i zostali zamordowani w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, przyznając im odznakę Adwokatura Zasłużonym. Prezydium NRA postanowiło zwrócić się do Ośrodka Badawczego Adwokatury i do koordynatora ds. izbowych o rekomendację w zakresie sposobu realizacji tego wniosku. Zgromadzenie izby adwokackiej w Warszawie podjęło również uchwałę o podjęcie działań umożliwiających adwokatom korzystanie z reklamy w granicach dobrych obyczajów i godności zawodu. Prezydium skierowało wniosek do komisji ds. Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu i do zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Postulat warszawskich adwokatów dotyczący podjęcia prac nad uregulowaniem definicji usług prawnych, Prezydium NRA skieruje do rozpoznania do Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. Uchwała Zgromadzenia dotycząca popierania działań opowiadających się za wprowadzeniem możliwości wykonywania zawodu na umowę o pracę, z wyłączeniem spraw karnych zostanie przekazana do rozpoznania do komisji ds. Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu.

Adw. Przemysław Rosati przedstawił sprawę szczepień dla adwokatów i aplikantów adwokackich w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz opisał podejmowane działania w celu objęcia adwokatów szczepieniami.

Prezydium NRA na wniosek przewodniczących komisji powołało składy komisji: Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego, Aplikacji Adwokackiej oraz komisji Wizerunku.

Prezes NRA poinformował o wniosku Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie przyznania odznaki „Adwokatura Zasłużonym”. Wnioski zostaną omówione przez kapitułę, po uzyskaniu rekomendacji koordynatora ds. izbowych.

Prezes NRA omówił sprawę opracowania procedury compliance w NRA. Prezydium NRA powołało zespół w składzie: adw. Bartosz Grohman, adw. Agnieszka Zemke-Górecka i adw. Katarzyna Bilewska, który opracuje procedury, a następnie zaproponuje je do wykorzystania przez okręgowe rady adwokackie.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA omówił dokument przygotowany przez ELSA Poland - Kodeks Dobrych Praktyk. Prezydium NRA postanowiło zaprosić zarząd ELSA Poland w celu szczegółowego omówienia proponowanych zapisów i wysłuchania przedstawicieli środowisk studenckich.

Prezydium NRA udzieliło pełnomocnictwa dla adw. Justyny Mazur do organizacji drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Prezes NRA poinformował o propozycji Komisji Praw Człowieka o przystąpieniu NRA jako strony trzeciej do postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie Friedrich i inni przeciwko Polsce (skarga 25534/20). Prezydium NRA postanowiło zwrócić się do Komisji Praw Człowieka o przygotowanie opinii amicus curiae.

Prezes NRA poinformował też o spotkaniu z min. Sebastianem Kaletą (czytaj: Spotkanie Prezesa NRA z przedstawicielem MS.) oraz o podjęciu rozmów z Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Dyrektorem Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wspólnych działań w zakresie informatyzacji i cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości.

Bieżące prace samorządowe omówili: adw. Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA.

 Sprawy finansowe przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski