Posiedzenie Prezydium NRA 20 maja - relacja

20 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę, w której powołało kolejnych ekspertów Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA: prof. dr hab. Dagmarę Kronobis–Romanowską, adw. dr Monikę Strus-Wołos, prof. dr. hab. Dawida Sześciło, prof. dr. hab. Fryderyka Zolla, prof. dr. hab. Artura Nowaka-Far oraz prof. dr. hab. Ryszarda Balickiego. Prezydium powołało również na członka Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA adw. dr hab. prof. UW Dorotę Pudzianowską.

Prezydium NRA powołało również kolejnych członków Kolegium Redakcyjnego „Palestry”: adw. dr. hab. Pawła Podreckiego (prof. PAN), prof. dr. hab. Macieja Szpunara, dr hab. Jerzego Zajadło (prof. UG), adw dr. Józefa Forystka.

Prezydium podjęło uchwałę o uzupełnieniu składu osobowego komisji ds. Równego traktowania przy NRA o adw. Karolinę Gierdal.

Prezydium omówiło kwestie organizacyjne związane z drugą częścią Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbędzie się we wrześniu 2021 r. Wszyscy członkowie Prezydium jednogłośnie opowiedzieli się za zorganizowaniem II części Zjazdu w formie stacjonarnej. Wskazywali na oczekiwania środowiska, aby wrócić do normalnych kontaktów.

Prezydium omówiło wniosek dziekana ORA w Warszawie o przyznaniu odznaki „Adwokatura Zasłużonym”. Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował, że 17 maja br. odbyło się posiedzenie kapituły odznaki, która pozytywnie zaopiniowała dwie kandydatury. Prezydium NRA dostrzegło braki formalne w złożonych wnioskach i po zapoznaniu się z rekomendacją kapituły postanowiło zwrócić się do ORA w Warszawie o uzupełnienie braków formalnych w postaci podjęcia odpowiedniej uchwały.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił postulowane w debacie publicznej zmiany w ramach polityki fiskalnej Skarbu Państwa. Adwokat Bartosz Grohman podnosił, że skutki zapowiadanych w ramach "Nowego Ładu" zmian dotkną wielu adwokatów i w tej kwestii konieczna jest akcja informacyjna skierowana do środowiska. Prezydium NRA stwierdziło, że w tej kwestii niezbędna jest współpraca zawodów zaufania publicznego. Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA poinformował, że spotka się dzisiaj w tej sprawie prof. dr. hab. Adamem Mariańskim, przewodniczącym Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także jest już w kontakcie z innymi szefami samorządów zawodów zaufania publicznego.

Prezydium NRA omówiło kolejne plany pracy zaproponowane przez przewodniczących poszczególnych komisji.

Prezydium NRA postanowiło przystąpić do europejskiego programu szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na lata 2021–2024.

Prezydium NRA omówiło i podjęło decyzje w sprawach finansowych.

Prezydium omówiło sprawy osobowe, które przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA.  W tej sprawie Prezydium NRA podjęło 3 uchwały.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry