Relacja z posiedzenia Prezydium NRA

22 lipca br. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Gośćmi Prezydium NRA byli przedstawiciele PZU TUW i PZU S.A., którzy przedstawili zasady i zakres działania grupy wzajemności członkowskiej w ramach TUW w kontekście poszukiwania optymalnego rozwiązania dla ubezpieczeń OC adwokatów. Przedstawiciele PZU przedstawili również ofertę pakietów zdrowotnych.

Gościem posiedzenia był apl. adw. Arkadiusz Matysiak, redaktor naczelny „Młodej Palestry”, który przedstawił plany redakcji na najbliższe miesiące.

Prezydium NRA omówiło sprawę organizacji drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury, który ma się odbyć 17 września br.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, omówiła wytyczne dotyczące prowadzenia wizytacji Okręgowych Rad Adwokackich. Poinformowała, że wytyczne zostały wypracowane na spotkaniu wizytatorów 6 lipca br. Dodała, że w tym roku zaplanowano wizytacje w 8 izbach.

Adw. Katarzyna Bilewska, członek Prezydium NRA, omówiła temat refundowania adwokatom kar porządkowych. Po zebranych informacjach z okręgowych rad adwokackich stwierdziła, że problem ma charakter lokalny, wyłącznie na terenie izby warszawskiej. Zdaniem Pani Mecenas zagadnieniem tym powinna się zająć ORA w Warszawie.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił temat szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników biura NRA, pracowników i dyrektorów biur ORA oraz członków NRA. Prezes NRA przedstawił oferty. Oferty zostaną poddane analizie, a następnie Prezydium NRA podejmie decyzję w kwestii wyboru firmy szkoleniowej.

Adw. Przemysław Rosati omówił sprawę zasięgu terytorialnego izb adwokackich oraz problemy z wyznaczaniem pełnomocników procesowych w sprawach z urzędu. Prezydium NRA zwróci się do Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych o opracowanie projektu jednolitych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.

Prezydium NRA, na wniosek adw. Doroty Kulińskiej, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, przyjęło uchwały w sprawie uzupełnienia składu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. Prezydium NRA powołało: adw. Jędrzeja Sokoła w skład Zespołu do spraw opiniowania aktów prawnych oraz adw. Konrada Klocek w skład Zespołu do spraw opracowania projektów legislacyjnych; dokonało wpisu na listę ekspertów Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych dr. Bartłomieja Mazurkiewicza oraz powołało w skład kolegium redakcyjnego czasopisma prawniczego „De lege ferenda. Przegląd Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych”: prof. PAN dr hab. Celinę Nowak, prof. KUL dr hab. Jana Mariusza Izdebskiego oraz sekretarza redakcji -  Rafała Pasternaka.

Prezydium NRA powołało zastępców redaktora naczelnego „Młodej Palestry” w osobach: apl. adw. Jolanta Kafjasz i apl. adw. Bartosz Lewandowski. Powołano również: redaktora prowadzącego - apl. adw. Joannę Szumańską, sekretarza redakcji - apl. adw. Martę Mielcarek oraz koordynatora ds. social mediów i wizerunku - apl. adw. Klaudię Bolesławską.

Prezydium pozytywnie zaopiniowało wniosek adw. Sławomira Krzesia, koordynatora ds. informacji publicznej i ochrony danych osobowych o zamieszczenie informacji podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej w domenie gov.pl.

Prezydium omówiło sprawy finansowe przedstawione przez adw. Henryka Stablę, skarbnika NRA.

Adw. Stanisław Estreich, członek Prezydium NRA, omówił sprawy izbowe.

Sprawy osobowe zreferował adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA. Następnie Prezydium NRA przyjęło uchwały w tych sprawach. 

Ponadto Prezydium NRA wyraziła zgodę na udostępnienie logo NRA, na tablicach upamiętniających zasłużonych adwokatów: Ludwika Cohna, Anielę Steinsbergową oraz Jana Olszewskiego. Pomysłodawcą tablic jest Instytut Pamięci Narodowej.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry