Relacja z posiedzenia Prezydium NRA – 7 kwietnia

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 7 kwietnia 2022 r.     

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił informacje o bieżących pracach Prezydium NRA. Poinformował, że uchwała Prezydium NRA nr 164/2022 dotycząca apelu o powołanie niezależnej od instytucji rządowych delegacji przedstawicieli samorządów adwokatów i lekarzy z państw europejskich, w celu zabezpieczenia i utrwalenia dowodów zbrodni w Ukrainie została bardzo pozytywnie przyjęta.

Prezes NRA poinformował o podpisaniu przez NRA porozumienia z Polskim Holdingiem Hotelowym na preferencyjne ceny korporacyjne na rok 2022 dla adwokatów i aplikantów adwokackich. NRA wynegocjowała także zniżki dla członków Adwokatury w sieci hoteli Qubus.

Wobec braku reakcji ministra sprawiedliwości, Prezes Rosati zwrócił się 6 kwietnia br. do premiera Mateusza Morawieckiego o przyjrzenie się sytuacji rażąco niskich stawek za sprawy z urzędu oraz o podjęcie działań zmierzających do waloryzacji stawek.

Prezes NRA poinformował też, że podpisał kolejne porozumienie z uczelnia wyższą. Tym razem porozumienie o współpracy zawarto z Uniwersytetem Rzeszowskim. Podobne porozumienia NRA podpisała już z SWPS i z Politechniką Warszawską.

Zaznaczył też, że na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród adwokatów przekazano do ministerstwa sprawiedliwości uwagi do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. 

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, zreferował sprawy międzynarodowe. 1 kwietnia uczestniczył w standing committee CCBE. Głównym tematem była sytuacja w Ukrainie. Sekretarz NRA poinformował, że w dniach 10-12 kwietnia do Warszawy przyjedzie delegacja Adwokatury francuskiej. Tematem przewodnim będzie przestrzeganie praworządności w Polsce. 

Gościem posiedzenie był adw. Michał Szpakowski, przewodniczący komisji ds. informatyzacji NRA. Pan Mecenas przedstawił bieżące zagadnienia informatyczne, w tym temat doręczeń elektronicznych, które mają obowiązywać od 1 lipca tego roku, a także przedstawił postępy prac w informatyzacji Adwokatury.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe, a następnie Prezydium NRA podjęło stosowne decyzje.

Sprawę osobową przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA.

Adw. Bartosz Grohman omówił sprawę nabycia nieruchomości dla NRA. Wpłynęło ponad 20 ofert. Sekretarz zadeklarował, że obejrzy wybrane lokale.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił sprawę dotyczącą wyrażenia zgody na przedstawienie opinii amicus curiae przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w postępowaniach dotyczących osób przebywających w KOZZD w Gostyninie. Prezydium NRA wyraziło zgodę na złożenie opinii amicus curiae oraz postanowiło zwrócić się do ETPCz z prośbą o zgodę na jej złożenie. Prezydium NRA zwróci się do Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA oraz do Komisji Praw Człowieka NRA o opracowanie propozycji zmian do tzw. „ustawy o bestiach”.

Prezydium NRA omówiło propozycje przekazania środków zebranych w ramach zbiorki „Adwokatura Polska dla Ukrainy” wybranej fundacji pomagającej dzieciom z Ukrainy. Pani Mecenas Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz z komisji wizerunku NRA wskazała pięć fundacji działających w tym zakresie. Prezydium postanowiło zwrócić się do Pani Mecenas o kontakt z wybraną fundacją w celu uwzględnienia szczegółowego sposobu wydatkowania zebranych funduszy na dzieci z Ukrainy.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie powołania rady naukowej czasopisma prawniczego „De lege ferenda”. W skład Rady weszli: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (UŁ) – przewodniczący Rady, prof. dr. hab. Robert Grzeszczak (PAN), prof. dr hab. Leszek Leszczyński (UMCS), dr hab. Sławomir Patyra (prof. UMCS), prof. dr hab. Andrzej Szmyt (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Sylwia Wojtczak (UŁ), prof. JUDr  Ladislav Orosz, CSc (Uniwersytet im. Safarika w Koszycach, Słowacja), doc. JUDr Jiri Jirasek, CSc (Uniwersytet im. Palackeho w Ołomuńcu, Republika Czeska), dr Agne Juskieviciute-Viliene (Uniwersytet Wileński, Litwa).

Prezydium NRA omówiło temat wyznaczenia obserwatora w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W związku z kolejnym odrzuceniem kandydatur na ten urząd, Prezes NRA zaproponował aby NRA przystąpiła w charakterze obserwatora tej procedury oraz zaproponował, aby wyznaczyć na obserwatora adw. Artura Pietrykę  i adw. Natalię Klimę-Piotrowską jako zastępcę obserwatora. Prezydium NRA podjęło uchwałę w tej sprawie.

W sprawach różnych omówiono organizację obchodów 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. 9 kwietnia adw. Przemysław Rosati i adw. Bartosz Tiutiunik złożą kwiaty na grobie adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, z kolei 10 kwietnia adw. Przemysław Rosati i adw. Bartosz Grohman wraz z zaproszonymi gośćmi złożą wieńce pod tablicą pamiątkową pod siedzibą NRA oraz na grobach adw. Stanisława Mikke i adw. Jolanty Szymanek-Deresz. Kwiaty zostaną też złożone na grobie adw. Stanisława Zająca w Jaśle.  

Adw. Przemysław Rosati poinformował, że na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA zostanie powołana Fundacja Adwokatury.

Prezes NRA przedstawił ofertę na przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych dotyczących procedury zmiany ZZEAiGZ w zakresie reklamy. Prezydium NRA podjęło decyzję o przeprowadzeniu badań.

Omówiono także sprawę dotyczącą „Memorandum of understanding concerning the "Project Sunflowers" initiative”. Jest to dokument dotyczący zbierania informacji o dowodach zbrodni i ludobójstwa dokonanych przez Federację Rosyjską w Ukrainie. Prezydium NRA upoważniło adw. Mikołaja Pietrzaka i adw. Natalię Klimę-Piotrowską do podpisania dokumentu.

Adw. Bartosz Tiutiunik przedstawił sprawę kontroli adwokatów i aplikantów adwokackich w aresztach śledczych. W październiku ub. aplikantka adwokacka drugiego roku pojechała do aresztu śledczego z wizytą zawodową. Oprócz ogólnego przeszukania, aplikantka została poddana kontroli osobistej. Pani Mecenas złożyła zażalenie. Przy kolejnej wizycie również u jej patronki dokonano kontroli osobistej. Adwokatka złożyła zawiadomienie do dziekana macierzystej izby i Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziekan skierował pismo do dyrektora Służby Więziennej o podanie podstaw, otrzymał informację, że funkcjonariusze działali w granicach kompetencji i uprawnień. Wiceprezes Tiutiunik podjął interwencję w tej sprawie.

Adw. Bartosz Tiutiunik przedstawił oddolną inicjatywę Komisji Praw Człowieka NRA, która opracowała stanowisko, przypominając adwokatom, że adwokata obowiązuje oględność w wypowiedziach. Ponieważ stanowisko jest zbyt ogólne nie odnoszące się do konkretnych przypadków, Prezydium NRA postanowiło nie przyjmować stanowiska. 

Adw. Przemysław Rosati poinformował, że umowa dotycząca porozumienia o współpracy NRA z C.H. Beck jest gotowa do podpisu.

Kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się 21 kwietnia.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry