Relacja z posiedzenia Prezydium NRA

2 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

Adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, przedstawiła informacje o działalności Instytutu.

Prezydium NRA omówiło pomysł opracowania regulaminu zamieszczania reklam w „Palestrze” i na portalu „Palestry”. Prezydium NRA wyraziło kierunkową zgodę i zwróciło się do adw. Ewy Stawickiej, redaktor naczelnej pisma o opracowanie szczegółowego regulaminu.

Prezydium NRA omówiło stan przygotowań do drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, omówiła sprawę opracowania zasad zwalniania aplikantów adwokackich z opłaty za aplikację adwokacką. Propozycje zostaną przedstawione komisji kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA oraz kierownikom szkolenia aplikantów.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, omówiła temat zmiany w Regulaminie działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru. Rzecznik dyscyplinarny zawnioskowała o zmianę przepisów w zakresie wglądu do akt. Zaproponowała, aby dodać do regulaminu przepis, że w przypadku skorzystania przez ministra sprawiedliwości lub przez osoby przez niego upoważnionej z prawa wglądu do akt sprawy, akta udostępnia się w kancelarii rzecznika dyscyplinarnego. W drugim punkcie proponuje się zapis, że w przypadku żądania przez ministra sprawiedliwości przesłania akt przesyła się ministrowi sprawiedliwości dokumenty w uwierzytelnionych przepisach. Prezydium NRA przyjęło przedłożony projekt i skieruje na posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zaproponował, aby posiedzenie plenarne NRA odbyło się 11 września, w formie zdalnej. Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w trybie online.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad logowania do systemu, za pośrednictwem którego odbędzie się Krajowy Zjazd Adwokatury w dniach 17-19 września 2021 r., do wskazania zasad logowania do systemu, a także do innych niezbędnych czynności technicznych potrzebnych do przeprowadzenia obrad i odbycia głosowań w części programowej Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, omówił projekt sprawozdania dla Prezydenta RP.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił temat wyłonienia przedstawiciela polskiego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz kwestii powołania obserwatora, który będzie śledził tę procedurę. Prezydium NRA podjęło uchwałę o przystąpieniu Naczelnej Rady Adwokackiej jako organizacji pozarządowej do udziału w charakterze obserwatora w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i deleguje adw. Natalię Klimę-Piotrowską jako obserwatora NRA w tej procedurze.

Adw. Bartosz Tiutiunik podziękował adwokatom z Komisji Praw Człowieka przy NRA za przygotowanie raportu z wykonania wyroków ETPCz z grupy spraw Burża przeciwko Polsce – problematyka przewlekłości tymczasowego aresztowania w Polsce.

Prezydium NRA powołało skład osobowy Instytutu LegalTech. W składzie Instytutu znaleźli się: apl. adw. Dominika Królik, adw. Paulina Rzeszut, adw. Piotr Warchoł, adw. Mikołaj Śniatała, adw. Michał Trzecki.

Sprawy finansowe przedstawił adw. Bartosz Grohman.

Kolejne posiedzenie Prezydium NRA odbędzie się 9 września 2021 r.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry