Relacja z posiedzenie Prezydium NRA – 21 kwietnia 2022 r.

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 21 kwietnia 2022 r.    

50. posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 21 kwietnia 2022 r.    

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił informacje o bieżących pracach Prezydium NRA. Poinformował, że 9 kwietnia odbył się finał konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich im. adw. Stanisława Mikke, który wygrała apl. adw. Klaudia Bolesławska z izby adwokackiej w Katowicach. Dzień wcześniej, 8 kwietnia w Warszawie odbyło się spotkanie kierowników szkolenia aplikantów adwokackich. 10 kwietnia Prezydium NRA uczciło 12. rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku, w której zginęli adwokaci: Joanna Agacka-Indecka, Jolanta Szymanek-Deresz, Stanisław Mikke i Stanisław Zając. Złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą zmarłych adwokatów oraz na ich grobach. Prezes NRA poinformował, że wpłynęła odpowiedź z kancelarii min. Michała Dworczyka na pismo prezesa NRA dotyczące braku reakcji ministerstwa sprawiedliwości na postulat NRA w sprawie stawek adwokackich. Minister przekazał pismo zgodnie z kompetencjami do min. Ziobry oraz z prośbą o przesłanie odpowiedzi do wiadomości kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prezes NRA poinformował też o piśmie, które skierował do premiera, ministra edukacji i rzecznika praw dziecka w sprawie przystąpienia dzieci z Ukrainy do egzaminów ósmoklasistów. 

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, podsumował wizytę delegacji adwokatury francuskiej w dniach 10-12 kwietnia br. w Warszawie. Program wizyty delegacji CNB był bardzo napięty, szczegółowa relacja znajduje sie na stronie adwokatura.pl.

Gośćmi Prezydium NRA były adw. Justyna Mazur i adw. Kinga Siadlak z komisji wizerunku NRA, które przedstawiły projekt „Tour de Konstytucja” i propozycję włączenia w tę inicjatywę NRA. Jest to ogólnopolskie wydarzenie promujące konstytucję RP, w które zaangażowani są prawnicy, w tym adwokaci, ale też artyści. Prezydium NRA zwróciło się do przewodniczącej komisji wizerunku NRA o przedstawienie do 26 kwietnia pełnych szczegółów projektu.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe, a następnie Prezydium NRA podjęło stosowne decyzje.

Adw. Bartosz Grohman poinformował, że obejrzał wraz z dyrektorem biura NRA nieruchomości w celu zakupu na potrzeby biurowe NRA. Procedury przeglądanie trwają nadal gdyż każda oferta wymaga szczegółowego obejrzenia i zapoznania się z danymi technicznymi i kosztowymi. 

Adw. Przemysław Rosati przedstawił sprawę przeznaczenia środków zebranych w ramach zbiorki „Adwokatura Polska dla Ukrainy”. Poinformował, że nawiązano kontakt z jedną z fundacji, która pomaga osieroconym dzieciom z Ukrainy i rodzinom zastępczym. Prezydium NRA upoważniło adw. Agnieszkę Aleksandruk-Dutkiewicz do ustalenia szczegółów współpracy z fundacją, w celu przekazania środków zebranych przez Adwokaturę Polską.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił sprawę znaku towarowego „Adwokatura Zdrowia”. Sprawa dotyczy ochrony oznaczeń słownych oraz zgłoszonego przez NRA sprzeciwu wobec zastrzeżenia oznaczenia słownego „Adwokatura Zdrowia”. Prezydium NRA upoważniło adw. Bartosza Tiutiunika do prowadzenia dalszych rozmów dotyczących zgłoszenia znaku towarowego.

Prezes NRA przedstawił propozycje programów partnerskich dla członków Adwokatury. Prezydium NRA zatwierdziło programy w zakresie ofert na świadczenia zdrowotne i zakupu paliwa.

Prezydium NRA podjęło decyzję o podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Uczelnią Łazarskiego. Postanowiło też zwrócić się do dziekan wydziału prawa uczelni o doprecyzowanie szczegółów dotyczących projektu „Szkoła Prawa Ukraińskiego”. Prezydium NRA zatwierdziło również treść porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Uniwersytetem w Białymstoku.

Adw. Przemysław Rosati omówił sprawę możliwości płatności online w ramach programu ubezpieczeniowego dla adwokatów. Prezydium upoważniło prezesa NRA i skarbnika NRA do doprecyzowania warunków współpracy.

Prezydium NRA podjęło decyzję o nawiązaniu współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a onet.pl i Tygodnikiem „Niedziela” w zakresie publikacji wywiadów z adwokatami.

Prezes NRA poinformował, że Zespół ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu opracował zmiany przepisów w siedmiu obszarach w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Prezydium NRA postanowiło, że szczegóły propozycji zespołu zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu Prezydium NRA.

Prezydium NRA zwołało posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 20-22 maja br. Wstępnie omówiono porządek obrad posiedzenia.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 r., przedstawił projekt uchwały NRA w tej sprawie. Skarbnik omówił też wyniki audytu działu finansowo-księgowego NRA za rok 2021. Prezydium NRA zwróciło się do Wyższej Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania odnośnie do wykonania budżetu NRA za rok 2021.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA wstępnie omówił założenia systemowych działań wspierających samorząd adwokacki.

Adw. Bartosz Grohman poinformował o pracach nad przygotowaniem sprawozdania z działalności adwokatury wraz z informacjami problemowymi składanego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2021.

Sprawę osobową przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA. Prezydium NRA podjęło uchwałę w tej sprawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski