Relacja z Prezydium NRA – 18 listopada 2021 r.

18 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

Prezydium NRA uczciło minutą ciszy zmarłego 15 listopada br. adw. Andrzeja Koźlika, byłego wicedziekana ORA w Katowicach. Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wspomniał o zasługach Zmarłego. 

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, zaproponował aby zająć stanowisko w sprawie przejętej przez Sejm ustawy o ochronie granicy państwowej. Uchwała zostanie podjęta obiegowo.

Prezydium NRA omówiło sprawy finansowe, które przedstawił adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

Gośćmi Prezydium NRA byli: adw. Ewa Bojanowska z ORA w Warszawie i adw. Marcin Derlacz, przewodniczący komisji aplikacji adwokackiej NRA, którzy poinformowali o organizacji finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke. 

Gościem Prezydium NRA była również adw. Justyna Mazur, przewodnicząca komisji wizerunku NRA. Pani Mecenas omówiła badania rynku prawniczego przeprowadzone w poprzednich kadencjach NRA, określiła oczekiwania rad adwokackich oraz kierunki funkcjonowania w zakresie działalności wizerunkowej Adwokatury.

Kolejnym gościem był adw. Michał Szpakowski, przewodniczący komisji informatyzacji NRA, który przedstawił bieżące prace informatyczne prowadzone przez NRA. Prezydium NRA podjęło decyzje dotyczące kolejnych etapów informatyzacji Adwokatury.

Prezydium NRA przyjęło sprawozdanie dla Prezydenta z działalności Adwokatury w latach 2016-2020 i skierowało do zatwierdzenia przez NRA.

Prezydium NRA podjęło decyzję, że z uwagi na radykalnie pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju i troskę o bezpieczeństwo uczestników, posiedzenie plenarne NRA, zaplanowane na 27-28 listopada  odbędzie się w formie hybrydowej. Przyjęto również projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie zmian personalnych w Instytucie Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. Prezydium NRA powołało:

- do Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa karnego i postępowania karnego: adwokata Michała Harę, adwokata Piotra Zemłę i adwokata Olgierda Grodzińskiego,

- do Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego: adwokat Agatę Koschel-Sturzbecher i adwokata Konrad Klocek,

- do Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego: adwokat Magdalenę Niegierewicz i adwokata Konrada Klocek,

- do Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa administracyjnego: adwokat Agnieszkę Iwaćkowską,

- do Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego i nieletnich: adwokat Magdalenę Grabarczyk,

- do Zespołu ds. konsultacji projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie ich zgodności ze standardami ochrony praw obywatelskich i zgodności z regulacjami prawa Unii Europejskiej: adwokata Michała Harę,

- do Zespołu „Wymiar sprawiedliwości – Adwokatura dla przyszłości”: adwokat Agatę Stacewicz.

- Przewodniczącego Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego: adwokata Michała Pomorskiego,

- Przewodniczącego Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa administracyjnego: adwokata Dariusza Golińskiego.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił sprawę dotyczącą umowy ubezpieczenia OC adwokatów oraz raportu przygotowanego przez brokera Marsh sp. z o.o. dotyczącego odnowienia kompleksowego programu ubezpieczeń dla adwokatów na lata 2022 – 2025.

Prezydium NRA omówiło projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 8 maja 2021 r. w sprawie podziału czynności między członkami Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w związku z wyborem w skład Prezydium adwokata Andrzeja Zwarę.

Prezydium NRA omówiło projekt uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie określenia udziału poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu wydatków budżetowych Naczelnej Rady Adwokackiej w 2022 roku w formie składek tworzących Fundusz Administracyjny.

Prezydium przyjęło i zatwierdziło umowę o współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.

Prezydium NRA zatwierdziło również porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym z siedzibą w Warszawie.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA oraz zaproszony na posiedzenie Prezydium NRA adw. Krzysztof Dudek, w obszernym wystąpieniu omówili działania wizerunkowe Adwokatury dotyczące m.in. produkcji filmów o adwokatach.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował o nowych funkcjach wprowadzonych na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Prezes NRA dodał, że 9 listopada rozmawiał o funkcjonalności Portalu Informacyjnego z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego. Następne spotkanie w tej sprawie planowane jest na 8 grudnia.

Adw. dr Agnieszka Zemke–Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji przy NRA omówiła projekt „Regulaminu postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej”. Poinformowała, że z uwagi na zmiany jakie zaszły w świecie z powodu panującej pandemii należało dostosować regulamin do obecnych realiów, stąd Regulamin został kompleksowo zmieniony.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej”.

Prezes Centrum Mediacji omówiła projekt „Szkoleniowe Środy” realizowany przez Centrum Mediacji przy NRA. Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności mediacyjnych dla adwokatów - mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy NRA. Podkreśliła, że szkolenia są bezpłatne, również prowadzący szkolenia nie pobierają wynagrodzenia.

Adw. Jarosław Szczepaniak przedstawił sprawę powołania fundacji, Prezydium NRA omówiło projekt statutu fundacji. Prezydium NRA przyjęło projekt i skierowało do przedstawienia Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Sprawę osobową przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski