Rozmowy Prezesa NRA w ministerstwie sprawiedliwości nt. kpc i Portalu Informacyjnego

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 8 listopada z wiceminister sprawiedliwości Katarzyną Frydrych.

Tematem spotkania były propozycje środowiska adwokackiego dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Główny nacisk podczas rozmów został położony na wyeliminowanie stałego stosunku zlecenia, a także zarządu majątkiem lub interesami strony, jako podstawy do kreowania stosunku pełnomocnictwa procesowego, zmiany w obszarze związanym z zasadami zasądzania zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, a także wprowadzenia do k.p.c. wprost zakazu przesłuchiwania adwokata co do faktów, o których dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Podczas spotkania adw. Przemysław Rosati przekazał projekt zmian przepisów w k.p.c. Zaproponował, aby art. 87 k.p.c. otrzymał brzmienie: Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

W zakresie zmiany zasad zasądzania zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – propozycja polega na tym, aby zwrot tych kosztów sąd przyznawał w oddzielnym postanowieniu, które wydaje po orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. W przypadku cofnięcia lub zwolnienia przez sąd ustanowionego z urzędu adwokata lub radcy prawnego, a także wygaśnięcia ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wskutek śmierci strony, która korzystała z pomocy prawnej udzielonej z urzędu, sąd na wniosek pełnomocnika w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu miałby rozstrzygać w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zasądzając zwrot tych kosztów.

Jednocześnie propozycja przewiduje, aby koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w każdym przypadku ponosił Skarb Państwa. W sprawie, w której kosztami procesu został obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy prawnej udzielonej z urzędu, sąd miałby zasądzać zwrot kosztów od przeciwnika tej strony na rzecz Skarbu Państwa z jednoczesnym przyznaniem od Skarbu Państwa i poleceniem wypłaty równowartości tych kosztów na rzecz pełnomocnika procesowego strony korzystającej z pomocy prawnej z urzędu z sum Skarbu Państwa.

Prezes NRA zaproponował także, aby adwokat lub radca prawny nie mógł być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, na wzór regulacji obecnie funkcjonującej w k.p.c. w odniesieniu do mediatorów.

Rozmowa dotyczyła też działania i funkcjonalności Portalu Informacyjnego sądów powszechnych oraz budowy docelowego portalu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe.

Ze strony Prezesa NRA wyszła inicjatywa powołania zespołu składającego się z przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, który miałby przygotować założenia i koncepcję, a także projekt docelowych rozwiązań informatycznych, które miałby zmierzać do zbudowania profesjonalnego i docelowego portalu obsługującego postępowania sądowe, włącznie z digitalizacją akt sądowych.

Na 9 listopada zaplanowane jest także kolejne spotkanie Prezesa NRA z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego na temat rozwoju Portalu Informacyjnego sądów powszechnych.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry