Rozpoczęły się konsultacje środowiskowe ws. zmian do zasad etyki i regulaminu wykonywania zawodu

Samorząd adwokacki rozpoczyna konsultacje środowiskowe w sprawie propozycji zmian do zasad etyki i regulaminu wykonywania zawodu. Projekty zostały przesłane do adwokatów i aplikantów adwokackich, termin przesyłania uwag i propozycji mija 30 czerwca 2022 r.

Decyzja o konsultacjach środowiskowych zapadła podczas majowego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.
Pod wewnętrzną dyskusję poddane są:
•    projekt propozycji zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (opracowany przez Zespół ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu), (pobierz dokument)
•    projekt Regulaminu wykonywania zawodu adwokata indywidualnie lub w spółkach (opracowany przez Zespół ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach), (pobierz dokument)
•    projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej. (pobierz dokument)

- Zapraszam adwokatów i aplikantów adwokackich do dyskusji nad tymi projektami – zaznacza adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. - Głos środowiska jest dla Naczelnej Rady Adwokackiej szczególnie istotny przy pracach nad zmianami i dostosowaniem Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu do dzisiejszych realiów wykonywania zawodu.

Prezes NRA zachęca również do nadsyłania dalszych propozycji zmian w innych obszarach obowiązujących zasad deontologicznych, a także do wskazywania płaszczyzn, które powinny stać się przedmiotem regulacji ‒ tak w zasadach etyki, jak i w regulaminie wykonywania zawodu oraz do zgłaszania uwag również do przedłożonego projektu „uchwały AML”.

Uwagi i propozycje można przesyłać do 30 czerwca 2022 r. na adres e-mail: konsultacje@nra.pl.

Powyższy termin należy potraktować jako termin instrukcyjny, jednak jego zakreślanie podyktowane jest koniecznością sprawnego procedowania w zakreślonych obszarach.

Przyjęty harmonogram pracy zakłada, że debata i głosowanie nad przygotowanymi projektami odbędą się podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej we wrześniu br.

Podkreślić należy, że w zakresie zmian dotyczących zasad etyki przedstawiony projekt stanowi pierwszą ich część. Niezależnie od tych propozycji nadal trwają prace nad dalszymi zmianami, w szczególności w zakresie nowych uregulowań dotyczących reklamy.
Zespół pod kierunkiem Pana prof. dra hab. Ryszarda Sowińskiego prowadzi na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej badania, które wymagane są w świetle przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Celem prowadzonych badań jest zapewnienie zgodności przepisów regulacyjnych dotyczących tzw. reklamy z zasadami proporcjonalności oraz ich uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru. Część obecnie proponowanych zmian deontologicznych ma charakter czysto porządkujący czy językowy, część jednak wprowadza istotne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących.

Projekt Regulaminu wykonywania zawodu adwokata indywidualnie lub w spółkach oraz projekt uchwały AML zostały przygotowane jako propozycje kompleksowe, całościowo obejmujące swym zakresem przedmiot regulacji.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry