Rusza inicjatywa „Kancelaria adwokacka przyjazna mediacjom”

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej będzie przyznawać kancelariom adwokackim zaangażowanym w promowanie mediacji znak „Kancelaria Przyjazna Mediacji”. Ułatwi to klientom znalezienie adwokatów, którzy poinformują i doradzą czym są alternatywne metody rozwiązywania sporów, a także ułatwi skorzystanie z usług adwokata-mediatora.

Adwokaci, którzy prowadzą mediacje lub popierają tę ideę mogą wypełnić deklarację, która będzie do pobrania na stronie centrum mediacyjnego i po jej podpisaniu odesłać ją na adres mailowy: kancelaria.przyjazna.mediacji@adwokatura.pl

Taka deklaracja będzie uprawniała do otrzymania elektronicznego znaku „Kancelarii przyjaznej mediacjom”, który wraz z deklaracją adwokaci będą mogli zamieścić w swoich kancelariach i na stronach internetowych.   

Używając znaku, zainteresowani adwokaci deklarują publicznie, że:

- prawnicy z ich kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów;

- w sprawach prowadzonych przez kancelarię każdorazowo klient będzie informowany o zasadach mediacji oraz o korzyściach z niej płynących;

- prawnicy z ich kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę na temat klauzuli mediacyjnej oraz przedstawiają klientom możliwość jej wykorzystania przy sporządzaniu umów i innych dokumentów, do ich indywidualnej decyzji;

- pracownikom i współpracownikom kancelarii umożliwiono uzyskanie wiedzy na temat polubownego rozwiązywania sporów.

Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie udziału adwokatów w promowaniu idei polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Akcja zwiększa zarówno świadomość i kwalifikacje adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie pozasądowych metod rozwiązywania sporów, jak też podnosi wiedzę społeczeństwa na ten temat.

- Dzięki tej inicjatywie realizujemy wdrożenie w Polsce dyrektywy unijnej dotyczącej czynnego korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów (tzw. ADR), również kodeks etyki prawników europejskich zobowiązuje nas do informowania naszych klientów o tym, że istnieje coś takiego, jak mediacja. Inicjatywa ta doskonale wpisuje się również w obchodzony w tym roku jubileusz 100-lecia Adwokatury Polskiej – pokazuje, że polska palestra, szanując swój dorobek historyczny, idzie z duchem czasu i promuje nowoczesne metody prawne. – przekonuje adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA. 

Mediacja to pozasądowe postępowanie, do którego skonfliktowane strony przystępują dobrowolnie i z pomocą osoby trzeciej – bezstronnego mediatora – dążą do rozwiązania konfliktu lub sporu poprzez wypracowanie rozwiązań, z których usatysfakcjonowane będą obie strony. Mediacje są mniej stresujące dla stron, odbywają się w nieformalnych, bardziej prywatnych warunkach, są dużo tańsze od spraw sądowych, kończą się szybciej i skuteczniej. W sądzie rzadko obie strony są zadowolone z rozstrzygnięcia, zaś mediacja może być prowadzona dotąd, aż obie strony będą usatysfakcjonowane. Mediacje wpływają korzystnie na odciążenie pracy sądów i na dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Mediować można zarówno sprawy cywilne, rodzinne, jak i gospodarcze, karne czy dotyczące prawa pracy czy też spraw administracyjnych.

Centrum Mediacyjne przy NRA istnieje od 2011 r. Jego prezesem jest adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska. Centrum prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przy udziale mediatorów, będących jednocześnie adwokatami. Oprócz tego celem statutowym Centrum jest inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych, działanie na rzecz pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego, propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym oraz edukacja w zakresie mediacji. Centrum Mediacyjne szkoli adwokatów i aplikantów adwokackich oraz przyznaje certyfikaty mediatora. Obecnie jest ponad 360 adwokatów-mediatorów, wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum Mediacyjne przy NRA.

 pobierz deklarację

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry