Rusza inicjatywa „Kancelaria adwokacka przyjazna mediacjom”

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej będzie przyznawać kancelariom adwokackim zaangażowanym w promowanie mediacji znak „Kancelaria Przyjazna Mediacji”. Ułatwi to klientom znalezienie adwokatów, którzy poinformują i doradzą czym są alternatywne metody rozwiązywania sporów, a także ułatwi skorzystanie z usług adwokata-mediatora.

Adwokaci, którzy prowadzą mediacje lub popierają tę ideę mogą wypełnić deklarację, która będzie do pobrania na stronie centrum mediacyjnego i po jej podpisaniu odesłać ją na adres mailowy: kancelaria.przyjazna.mediacji@adwokatura.pl

Taka deklaracja będzie uprawniała do otrzymania elektronicznego znaku „Kancelarii przyjaznej mediacjom”, który wraz z deklaracją adwokaci będą mogli zamieścić w swoich kancelariach i na stronach internetowych.   

Używając znaku, zainteresowani adwokaci deklarują publicznie, że:

- prawnicy z ich kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów;

- w sprawach prowadzonych przez kancelarię każdorazowo klient będzie informowany o zasadach mediacji oraz o korzyściach z niej płynących;

- prawnicy z ich kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę na temat klauzuli mediacyjnej oraz przedstawiają klientom możliwość jej wykorzystania przy sporządzaniu umów i innych dokumentów, do ich indywidualnej decyzji;

- pracownikom i współpracownikom kancelarii umożliwiono uzyskanie wiedzy na temat polubownego rozwiązywania sporów.

Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie udziału adwokatów w promowaniu idei polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Akcja zwiększa zarówno świadomość i kwalifikacje adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie pozasądowych metod rozwiązywania sporów, jak też podnosi wiedzę społeczeństwa na ten temat.

- Dzięki tej inicjatywie realizujemy wdrożenie w Polsce dyrektywy unijnej dotyczącej czynnego korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów (tzw. ADR), również kodeks etyki prawników europejskich zobowiązuje nas do informowania naszych klientów o tym, że istnieje coś takiego, jak mediacja. Inicjatywa ta doskonale wpisuje się również w obchodzony w tym roku jubileusz 100-lecia Adwokatury Polskiej – pokazuje, że polska palestra, szanując swój dorobek historyczny, idzie z duchem czasu i promuje nowoczesne metody prawne. – przekonuje adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA. 

Mediacja to pozasądowe postępowanie, do którego skonfliktowane strony przystępują dobrowolnie i z pomocą osoby trzeciej – bezstronnego mediatora – dążą do rozwiązania konfliktu lub sporu poprzez wypracowanie rozwiązań, z których usatysfakcjonowane będą obie strony. Mediacje są mniej stresujące dla stron, odbywają się w nieformalnych, bardziej prywatnych warunkach, są dużo tańsze od spraw sądowych, kończą się szybciej i skuteczniej. W sądzie rzadko obie strony są zadowolone z rozstrzygnięcia, zaś mediacja może być prowadzona dotąd, aż obie strony będą usatysfakcjonowane. Mediacje wpływają korzystnie na odciążenie pracy sądów i na dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Mediować można zarówno sprawy cywilne, rodzinne, jak i gospodarcze, karne czy dotyczące prawa pracy czy też spraw administracyjnych.

Centrum Mediacyjne przy NRA istnieje od 2011 r. Jego prezesem jest adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska. Centrum prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przy udziale mediatorów, będących jednocześnie adwokatami. Oprócz tego celem statutowym Centrum jest inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych, działanie na rzecz pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego, propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym oraz edukacja w zakresie mediacji. Centrum Mediacyjne szkoli adwokatów i aplikantów adwokackich oraz przyznaje certyfikaty mediatora. Obecnie jest ponad 360 adwokatów-mediatorów, wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum Mediacyjne przy NRA.

 pobierz deklarację

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski