Samorząd adwokacki deklaruje wolę aktywnego udziału w usprawnianiu systemu NPP

 • Samorząd adwokacki wyraża wolę aktywnego udziału w procesie usprawnienia i rozwoju systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 • Taką deklarację w imieniu samorządu złożyła adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA w odpowiedzi na pismo z ministerstwa sprawiedliwości.
 • Naczelna Rada Adwokacka wielokrotnie podkreślała konieczność podjęcia stosownych prac legislacyjnych. NRA podtrzymuje przekazane dotychczas postulaty, sformułowane na podstawie przeprowadzonych wśród adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną ankiet. Wyraża nadzieję, że zostaną one przez Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzeżone.
 • W piśmie wyrażono stanowczy sprzeciw wobec propozycji rezygnacji z powierzania punktów NPP samorządom zawodowym. NRA uznaje je za szkodliwe i niebezpieczne dla funkcjonowania całego systemu.

Naczelna Rada Adwokacka zdecydowanie oponuje wobec propozycji przekazania prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wyłącznie organizacjom pozarządowym i z całą stanowczością podkreśla, że obecne rozwiązania ustawowe stanową najlepszą gwarancję funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Z przeprowadzonych przez Naczelną Radę Adwokacką wewnętrznych konsultacji jasno wynika, że żaden punkt powierzony naszemu samorządowi od 2016 roku, nie pozostał bez kadry wykwalifikowanych wykonawców – adwokatów i każdy punkt, nawet w najbardziej oddalonym miejscu powiatu, funkcjonował. - Powyższego natomiast nie można niestety powiedzieć o punktach, które miały prowadzić organizacje pozarządowe. Samorządy powiatowe wielokrotnie bowiem, w całej Polsce, zgłaszały się do poszczególnych Izb z prośbą o przejęcie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na których prowadzenie nie zdecydowała się żadna z organizacji pozarządowych (żadna nie wystartowała w przetargu) lub też po wygranym przetargu np. z braku wykonawców nie zdecydowała się na prowadzenie punktu, albo z powodu stwierdzonych uchybień w prowadzeniu danego punktu została rozwiązania umowa z daną organizacją w ciągu roku. W każdym z tych przypadków to Izby Adwokackie stawały na wysokości zadania i zapewniały pracę tych punktów, co jest też dowodem odpowiedzialnego i pozbawionego kalkulacji podejścia Adwokatury do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. – czytamy argumentację.

W piśmie NRA deklaruje możliwość przejęcia przez poszczególne izby adwokackie zadań koordynacyjnych, tj. występowania wobec powiatów jako podmiot zawierający umowę na obsługę punktów z obszaru danego starostwa, gwarantując jednocześnie stały kontakt powiatów we wszystkich sprawach kierowanych do wykonawców, organizując i nadzorując system zastępstw i przede wszystkim gwarantując zatrudnienie najwyżej kwalifikowanych wykonawców, to jest adwokatów. Gwarantując też właściwy standard świadczonych usług, bowiem rynkowe podejście do organizacji tej działalności daje jedynie asumpt do naturalnej skłonności organizatora do maksymalizacji swoich zysków, co skutkuje dążeniem do minimalizacji kosztów i angażowanie wykonawców z zaniżonym wynagrodzeniem.

Podtrzymując dotychczas zgłoszone postulaty Adwokatura wskazuje raz jeszcze na wymagające uregulowania kwestie:

 1. Zniesienie w karcie pomocy obowiązku opisywania problemu klienta i opisu udzielonej porady.
 2. Rozbudowanie progów dochodowych w informacjach statystycznych zawartych w karcie pomocy.
 3. Wprowadzenie do oświadczenia o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rygoru  odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 KK (rozwiązanie tymczasowe – mała reforma).
 4. Zaangażowanie organów administracji w proces przyznawania prawa do korzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej (duża reforma).
 5. Udzielanie porad osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową w miejscu ich zamieszkania (art. 8 ust. 8 ustawy) dopiero po zrealizowaniu porady telefonicznej.
 6. Zwrot kosztów dojazdu na wizytę domową udzielaną osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową w miejscu ich zamieszkania (art. 8 ust. 8 ustawy)
 7. Zwolnienie z obowiązku udziału w kursie doszkalającym doradców obywatelskich będących jednocześnie adwokatami lub radcami prawnymi (art. 11a ust. 2 ustawy).
 8. Wykreślenie z ustawy zapisu o możliwości nieodpłatnego wydłużenia świadczenia pomocy prawnej do pięciu godzin.
 9. Obowiązek wskazywania w karcie pomocy właściwej dla nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czy dana porada była poradą obywatelską czy poradą prawną.
 10. Zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia w punktach NPP i NPO
 11. Wyeliminowanie z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej beneficjentów w postaci przedsiębiorców.
 12. Neutralność lokalizacji punktów NPP i NPO.

 

Czytaj pismo ILiPP

Czytaj pismo z ministerstwa sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski