Samorządy zawodów zaufania publicznego ws ochrony zdrowia i ochrony prawnej obywateli

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przyjęło 25 października stanowisko w sprawie systemów ochrony zdrowia i ochrony prawnej obywateli.

W imieniu Porozumienia stanowisko podpisali adw. Przemysław Rosati, prezes NRA jako przewodniczacy Porozumienia i adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA, jako sekretarz Porozumienia.

Porozumienie podkreśla, że jednym z podstawowych celów polityki społecznej państwa powinna być jego aktywna rola w istotnych obszarach życia każdego obywatela. Takimi obszarami są ochrona zdrowia i ochrona prawna obywateli, zwłaszcza tych najuboższych, którym pomoc prawna powinna być zapewniona z urzędu, a finansowana przez Skarb Państwa.

Prawo do ochrony zdrowia jest prawem każdego obywatela wynikającym z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP. Natomiast nieodpłatna pomoc prawna na poziomie pomocy sądowej stanowi wyraz fundamentalnej zasady prawa do sądu przewidzianej w art. 45 Konstytucji RP. Prawa te znajdują również swoją podstawę i ochronę w umowach międzynarodowych wiążących Polskę.

Porozumienie przypomnima, że rolą oraz zadaniem władzy publicznej jest kształtowanie i prowadzenie takiej polityki społecznej, która zapewni realną ochronę i realizację prawa każdego obywatela do ochrony zdrowia oraz ochrony prawnej, w tym pomocy prawnej z urzędu. Nie da się tych standardów zapewnić bez należytego finansowania służby zdrowia, nadzoru weterynaryjnego i wymiaru sprawiedliwości, tak w aspekcie systemowym, jak i płacowym.

Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego podkreśla w stanowisku, że:

- solidaryzuje się z postulatami reform i zwiększenia nakładów finansowych na systemy ochrony zdrowia i ochrony prawnej, w tym pomocy prawnej świadczonej z urzędu, istotnego wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, inspekcji weterynaryjnej i pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz zwiększenia nakładów na wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników udzielających pomocy sądowej z urzędu oraz urzędowych lekarzy weterynarii, których stawki nie były zmieniane od kilkunastu  lat i są dziś często na poziomie kilkudziesięciu złotych (np. w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, alimentów, czy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności),

- wskazuje na potrzebę pilnego podjęcia przez władzę publiczną realnego, a nie pozorowanego dialogu społecznego i realnego podniesienia a nie pozornych nakładów finansowych w tych obszarach oraz deklarujemy uczestnictwo, na zasadach partnerstwa, w takim dialogu.

(czytaj pełen tekst stanowiska)

Porozumienie tworzą: Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polskiej Izby Urbanistów, Izba Architektów RP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów oraz Krajowa Rada Kuratorów.

 

Kolejne posiedzenie zostało wyznaczone na 6 grudnia br.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski