Senat pracuje nad regulacją dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

W Senacie RP trwają prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (druk nr 862). Na prośbę Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli opinię do projektu przygotowała adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

W dniu 23 lipca 2018 r. w Senacie miało miejsce posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej. Reprezentantami Naczelnej Rady Adwokackiej byli adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak. W spotkaniu zwrócono uwagę na nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez tzw. kancelarie odszkodowawcze, co stanowiło podstawę do podjęcia przez Senat prac nad regulacją dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Ustawa może w sposób istotny wpływać na wykonywanie zawodu adwokata, zaś uczestnicy zgłosili szereg zastrzeżeń do projektu.

Jako że prace nad projektem będą kontynuowane, adwokaci powinni być w nich aktywnie reprezentowani. Dlatego też Koleżanki i Koledzy, mający doświadczenia z praktykami tzw. kancelarii odszkodowawczych, proszeni są o zgłaszanie wszelkich uwag i zastrzeżeń do działalności tych podmiotów (ewentualnie wraz ze zanonimizowaną dokumentacją, przykładowo w postaci umów) w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. na adres nra@nra.pl.

Termin na zgłaszanie poprawek upływa w dniu 15 września 2018 r., dlatego prosimy o niezwłoczne przedstawianie wszelkich uwag, celem wykorzystania ich do sporządzenia poprawek do ustawy, wraz z uzasadnieniem, w zakreślonym przez Komisję senacką terminie.

 

(czytaj opinię NRA przygotowaną przez adw. dr Matusiak-Frącczak)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry