Składanie sprawozdań finansowych poprzez portal MS - weryfikacja aktywności profilu

Poniżej publikujemy komunikat sekretarza NRA – adw. Rafała Dębowskiego nt. weryfikacji statusu adwokatów w systemie RPA, dotyczącym składania sprawozdania finansowego.

Szanowni Państwo – Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do NRA uprzejmie przypominam, że z dniem 1 kwietnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, która w treści art. 19e ust. 3a rozszerzyła nm.in. na adwokatów kompetencje do złożenia sprawozdania finansowego do repozytorium dokumentów finansowych o ile dane adwokata w tym jego numer PESEL  Naczelna Rada Adwokacka udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669 i 2193). W takim, składając elektronicznie sprawozdanie finansowe adwokat powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Możliwość złożenia sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej dostępna jest na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie Internetowej https://ekrs.ms.gov.pl

Naczelna Rada Adwokacka z odpowiednim wyprzedzeniem przekazała do systemu teleinformatycznego RPA należącego do Ministerstwa Sprawiedliwości, dane zawarte w systemie teleinformatycznym adwokatury według treści wpisów, za które odpowiadają właściwe Okręgowe Rady Adwokackie. Należy zaznaczyć, że to Okręgowe Rady Adwokackie prowadząc listy adwokatów, odpowiadają za kompletność i poprawność wpisów w systemie teleinformatycznym adwokatury, udostępnianym im przez NRA.

W tej sprawie rozmawiałem z pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości sygnalizując ułomności i problemy funkcjonowania systemu informatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiadającego za składanie sprawozdań finansowych. Uzyskałem wyjaśnienie, że istnieje możliwość samodzielnej weryfikacji swojego statusu w systemie RPA. Można tego dokonać na poniższej stronie Internetowej:

https://weryfikacjarpa.wroclaw.sa.gov.pl/CheckPESEL/

Jak mnie poinformowano „walidacja” danych (numeru PESEL) polega na wyświetleniu statusu: „aktywny”, „nieaktywny” albo „nie znaleziono pełnomocnika spełniającego podane kryteria”, przy czym:

a. status „aktywny” oznacza, że - na podstawie informacji przekazanych przez samorząd zawodowy - osoba o tym numerze PESEL jest uprawniona do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, odpowiednio ma status aplikanta i ma możliwość złożenia sprawozdania finansowego,

b. status „nieaktywny” oznacza, że- na podstawie informacji przekazanych przez samorząd zawodowy - osoba o tym numerze PESEL nie jest uprawniona do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, odpowiednio nie ma statusu aplikanta i nie ma możliwości złożenia sprawozdania finansowego,

c. status „nie znaleziono pełnomocnika spełniającego podane kryteria” oznacza, że - na podstawie informacji przekazanych przez samorząd zawodowy - osoba o tym numerze PESEL nie występuje jako radca prawny lub adwokat, albo odpowiednio aplikant lub w Systemie Obsługi Adwokatury nie widnieje numer PESEL

Jednocześnie informuję, że w przypadku nieprawidłowej walidacji statusu w pierwszej kolejności należy skontaktować się bezpośrednio z właściwą Okręgową Radą Adwokacką celem wyjaśnienia poprawności wpisanych w systemie obsługi adwokatury (SOA) danych.

Z poważaniem,

adwokat Rafał Dębowski

Sekretarz NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry