Spotkanie rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich


Spotkanie rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich, które zwołała Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury adw. Ewa Krasowska, odbyło się 12 maja w Otwocku. Gośćmi spotkania byli adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Małgorzata Tyszka-Hebda, wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz adw. Przemysław Rosati, członek NRA.

Na spotkanie przybyło 23 rzeczników dyscyplinarnych izb i zastępców oraz ośmioro zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Adw. Ewa Krasowska powitała wszystkich gości i podzieliła się doświadczeniem szkolenia medialnego, w którym wzięła udział, a zorganizowanego przez Komisję wizerunkową Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Szkolenie dotyczyło metod reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jako przykład dobrej reakcji na sytuację kryzysową, adw. Krasowska podała działania Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie po ostatnich informacji o zatrzymaniach adwokatów w związku z aferą reprywatyzacyjną. Rada wydała natychmiast oświadczenie.

Adw. Ewa Krasowska poprosiła adw. Przemysława Rosatiego o zreferowanie projektów uchwał dotyczących wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego i wysokości zryczałtowanych kosztów postępowań dyscyplinarnych zakończonych upomnieniem dziekańskim oraz regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych. Rzecznicy dyscyplinarni  omówili nowe projekty uchwał.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, przedstawił powody, dla których uchwały o kosztach postępowania dyscyplinarnego, przyjęte przez Naczelną Radę Adwokacką 25 marca br., zostały 13kwietnia uchylone. Zapewnił, że Naczelna Rada Adwokacka na następnym posiedzeniu plenarnym NRA powróci do tego tematu. Po zakończonej dyskusji prezes Trela podkreślił, że świadczy ona o poczuciu odpowiedzialności za Adwokaturę, jaka ciąży na rzecznikach dyscyplinarnych izb. Zaznaczył, że sądownictwo dyscyplinarne jest niezwykle ważne dla samorządu.

Adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, pierwszy zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, zreferował odpowiedź na pytanie „czy rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej, dowiedziawszy się podczas wykonywania swoich obowiązków ustawowych o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma ustawowy obowiązek zawiadomić o tym Prokuratora lub Policję” nadesłane przez rzecznika dyscyplinarnego izby rzeszowskiej. Według niego, taki obowiązek na rzeczniku nie ciąży.

Należy podkreślić, że dyskusja była bardzo ożywiona i dotyczyła także bieżących spraw. Na zakończenia adw. Ewa Krasowska podsumowała obrady, dziękując za cenne uwagi zgłoszone  przez rzeczników i zachęciła do nadsyłania dalszych głosów w dyskusji droga emailową.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry