Spotkanie sekretarzy okręgowych rad adwokackich 14-15 listopada

Spotkanie sekretarzy okręgowych rad adwokackich odbyło się 14-15 listopada 2019 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Spotkaniu przewodniczyli adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Udział wzięli adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Agnieszka Winiarska i adw. Tadeusz Wiatrzyk, sekretarze prawni NRA, adw. Andrzej Siemiński, referat skarg.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, podziękował zgromadzonym sekretarzom okręgowym rad adwokackich za ich trudną a nierzadko niedocenianą i krytykowaną pracę. To na nich spoczywają zadania, dzięki którym izby funkcjonują sprawnie. Prezes NRA podziękował też adw. Anisie Gnacikowskiej, adw. Rafałowi Dębowskiemu, a także adw. Agnieszce Winiarskiej i adw. Tadeuszowi Watrzykowi, sekretarzom prawnym, adw. Joannie Ziółkowskiej i adw. Andrzejowi Siemińskiemu z referatu skarg.

Adw. Sławomir Krześ, koordynator do spraw dostępu do informacji publicznej przy NRA, omówił aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w tych sprawach. Najczęściej dotyczy ono informacji ws. diet samorządowych, ocen z egzaminów adwokackich, spraw dyscyplinarnych i postępowań skargowych. Przypomniał, że informacja publiczna ma służyć dobru społecznemu, prośby indywidualne, np. na cele pracy naukowej, nie podlegają kategorii informacji publicznej. Adw. Krześ podkreślał, że najważniejsze jest, by odpowiadać na prośby, zachęcał do korzystania z pomocy, której udziela w tym względzie. Jako koordynator ds. dostępu do informacji publicznej, reprezentuje każdą izbę, która się do niego zwróci o pomoc prawną.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA podkreśliła znaczenie ujednolicenie sposobu postępowania we wszystkich ORA dzięki działaniom adw. Sławomira Krzesia. Przypomniała też o tym, że NRA w ramach działań na rzecz ochrony tajemnicy adwokackiej gromadzi informacje o próbach naruszenia tajemnicy przez sądy, ponowiła prośbę o współpracę sekretarzy w zbieraniu danych.

Mecenas Gnacikowska omówiła też najnowsze orzeczenia i kierunki orzecznicze w sprawach osobowych adwokatów i aplikantów adwokackich. Dotyczą one takich spraw, jak kwestia komorników i asystentów sędziów ubiegających się o wpis na listę adwokatów, zawieszenie adwokata z powodu niepłacenia składek dłużej niż 6 miesięcy, kognicji sądów administracyjnych w sprawach dyscyplinarnych, stwierdzenie trwałej niezdolności do wykonywania zawodu.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, mówiła o współpracy referatu skargowego z rzecznikami dyscyplinarnymi po wyodrębnieniu pionu dyscyplinarnego. Z kolei adw. Andrzej Siemiński poruszał kwestie związane z funkcjonowaniem referatu skarg.

Adw. Aleksander Krysztofowicz, sekretarz ORA w Warszawie, mówił o kwestiach związanych z systemem nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 1 stycznia 2020 r. nastąpią zmiany, zgodnie z którymi izby mają obowiązek wyznaczyć mediatorów, którzy będą pełnili dyżury w powiatowych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.  To wiąże się z problemami kadrowymi – nie ma wystarczającej liczby mediatorów. Proponowanym rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie tzw. mediatora na telefon.

Drugiego dnia spotkania adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, mówił o wdrożeniu i aktywowaniu elektronicznego systemu obsługi adwokatury (SOA) przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgowe Rady Adwokackie. Ważny dla prawidłowego funkcjonowania sytemu SOA jest sposób prowadzenia w ORA list adwokatów i ich ciągła aktualizacja. 

Stary System SOA jest nadal aktywny – z uwagi na archiwizację danych, od 1 stycznia 2020 r. stary system będzie dostępny tylko na serwerze Naczelnej Rady Adwokackiej. W programie SOA adwokaci są identyfikowani za pośrednictwem numerów PESEL, dlatego tak istotna jest właściwe wprowadzanie danych do systemu. Nowy program działa od 1 listopada br., adw. Dębowski prosił o zgłaszanie uwag i pomysłów dotyczących jego funkcjonowania.

Sekretarz NRA omówił także system elektronicznego obiegu dokumentów, który funkcjonuje w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej, a który może usprawnić pracę biur okręgowych rad adwokackich.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, prosiła o regularne sporządzanie i przesyłanie do NRA protokołów z posiedzeń Okręgowej Rady Adwokackiej. Zwróciła też uwagę na formę podejmowanych decyzji merytorycznych przez ORA jako uchwały i konieczność ujednolicenia praktyk we wszystkich izbach.

Adw. Anisa Gnacikowska zreferowała wzór uchwały zgromadzenia izby w sprawach finansowych, przygotowany przez adw. Henryka Stablę – skarbnika NRA. Poprosiła o zgłaszanie uwag, czy z punktu widzenia funkcjonowania izb adwokackich nie pominięto w projekcie ważnych obszarów.

Adw. Dębowski poruszył też kwestię przechowywania w okręgowych radach adwokackich akt kandydatów, którzy nie zdali egzaminu na aplikację oraz problem kontroli ZUS u pań adwokat, które są na urlopach macierzyńskich. Podczas tych kontroli domagano się kopii korespondencji z klientami czy pism procesowych. Temu poświęcone było spotkanie sekretarza NRA i adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, przewodniczącej Zespołu ds. Kobiet przy NRA z prezes ZUS. Ustalono, że centrala ZUS roześle wytyczne do swoich oddziałów, by przy kontrolach w kancelariach adwokackich nie ingerowano w tajemnicę zawodową.

Adw. Dębowski zreferował też koncepcje dotyczące wyglądu i funkcjonalności legitymacji adwokackich. Poinformował uczestników spotkania o negocjacjach z PWPW nowego kontraktu. Przedstawił aspekty techniczne związane z funkcjonowaniem kwalifikowanego podpisu i jego przechowywania w nowych legitymacjach adwokackich.

Adw. Dębowski przedstawił główne aspekty związane z Procedurą przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, podkreślił brak możliwości udziału przedstawicieli samorządu zawodowego podczas kontroli, konieczność opracowania wzorców instrukcji dla zastosowania Procedur GIIF.

Adw. Anisa Gnacikowska i adw. Rafał Dębowski – podziękowali uczestnikom spotkania za aktywny udział w konferencji.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski