Spotkanie z aplikantami adwokackimi ws szkolenia aplikacyjnego

Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich zaprosiła przedstawicieli samorządu aplikantów adwokackich na spotkanie, które odbyło się 15 marca br. w sali Europa Centrum Konferencyjnego ZIELNA w Warszawie.

Celem spotkania  była  diagnoza problemów aktualnie występujących w Izbach związanych z procesem szkolenia aplikantów, w szczególności z jakością szkolenia, relacją patron - aplikant, jak również przygotowanie do Forum Aplikantów Adwokackich, które odbędzie się w październiku b.r. w Gdańsku.

Na spotkanie przybył adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA. Obecni byli także: adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, członkowie NRA i równocześnie  członkowie Komisji: dziekan adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka,  adw. Bartosz Grohman i adw. Przemysław Rosati, a także  wicedziekan  adw. Joanna Kaczorowska i wicedziekan adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, członkinie KKAA, adw. Marcin Derlacz, sekretarz KKAA.  Licznie przybyli także przedstawiciele samorządu aplikantów, prawie wszystkie izby były reprezentowane.

Obecnych przywitała adw. Elżbieta Nowak, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich. Następnie  wystąpił adw. Jerzy Ganc, który podkreślił, jak ważne dla NRA są sygnały od aplikantów dotyczące szkolenia aplikacyjnego, odnosząc się także do spotkań, które w roku ubiegłym odbyli członkowie Prezydium NRA.

Adw. Elżbieta Nowak w sposób syntetyczny przedstawiła  dokonania  NRA mające na celu doskonalenie procesu szkolenia aplikantów, a także zapoznała obecnych z planem organizacji Forum Aplikantów Adwokackich. Podkreśliła, iż adwokatura jest jednym „domem” dla adwokatów i aplikantów. Wspólnie winniśmy dbać o jak najlepsze jego funkcjonowanie oraz  wizerunek.

Następnie adw. Przemysław Rosati zapoznał obecnych z projektem platformy internetowej, roboczo nazwanej Centrum Karier, której uruchomienie będzie instytucjonalną pomocą NRA w nawiązywaniu relacji adwokat – aplikant w zakresie poszukiwania patronów, zastępstw procesowych, a w dalszym ciągu także udostępnione zostaną  inne jej przydatne funkcje związane w prowadzeniem kancelarii.

Po wystąpieniu  adw. Przemysława Rosatiego kolejno głos zabrali  przedstawiciele samorządu aplikantów: apl. Estera Derda - członek Rady Aplikanckiej Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, apl. adw. Klaudia Rynkiewicz z Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie, apl. adw. Małgorzata Chrostowska (Starosta II roku szkoleniowego w Izbie Białostockiej).

Wśród poruszanych zagadnień znalazły się postulaty dotyczące lepszego przygotowania dydaktycznego wykładowców,  położenia nacisku na przygotowanie aplikantów do egzaminu adwokackiego w ramach izb, co wyeliminuje potrzebę uczestnictwa w kursach przedegzaminacyjnych prowadzonych przez komercyjne podmioty zewnętrzne. Przedstawicielka aplikantów z izby warszawskiej postulowała, by wprowadzona została do Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej możliwość odwołania się od wyników obowiązkowych sprawdzianów i kolokwiów. Nadto wskazała, że aplikanci warszawscy opowiadają się za lepszą organizacja praktyk w sądach oraz poprawą jakości kształcenia podczas praktyk.

Aplikanci zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko pomysłom wprowadzenia aplikacji uniwersyteckiej. Wskazywali na potrzebę prowadzenia zajęć z zakresu kompetencji miękkich (praca z klientem, radzenie sobie ze stresem, zajęcia z wystąpień publicznych, marketingu prawniczego).

Po  wystąpieniach głos zabierali także inni aplikanci z izb adwokackich w Płocku, Bielsku Białej, Szczecinie, Bydgoszczy, Zielonej Górze, wskazując na problemy jakie występują w ich izbach. Wśród poruszanych zagadnień dominowały postulaty zmian w sposobie odbywania praktyk sądowych i prokuratorskich, sygnalizowana była potrzeba wzmocnienia relacji patron – aplikant odpowiednią umową, która gwarantowałaby aplikantom zabezpieczenie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Zwrócono też uwagę, iż nie wszyscy aplikanci posiadają dostateczne przygotowanie akademickie, a brak wiedzy teoretycznej utrudnia prowadzenie zajęć w formie praktycznej. W mniejszych izbach nie występuje problem patronatu, zajęcia organizowane przez ORA są jedynie uzupełnieniem wiedzy jaką zdobywają w kancelariach u patronów.

Dyskusja kontynuowana była także podczas przerwy kawowej, kiedy to aplikanci  w formie mniej sformalizowanej mogli podzielić się swoimi refleksjami i doświadczeniami z członkami KKAA, a także wymieniać podglądy między sobą.

Po rozmowach kuluarowych w dalszej części spotkania głos zabrała dziekan adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, która przedstawiła główne zagadnienia stanowiące przedmiot wystąpień podczas Forum Aplikantów, ujęte w trzech  panelach:

- Tajemnica adwokacka (moderator adw. Bartosz Grohman),

- Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporu (moderator adw. dr Agnieszka Zemke Górecka),

- Wizerunek Adwokatury (moderator  adw. Przemysław Rosati).

Aplikanci zadeklarowali pomoc w organizacji Forum Aplikantów i dokonali wyboru odpowiednich paneli, w ramach których chcieliby pracować nad jego organizacją. W związku z organizacją Forum obecni zdecydowali, że przygotowania zaczną się od wskazania przez kierowników szkolenia aplikantów adwokackich w izbach  po jednej osobie z grona aplikantów  do każdego z paneli ( w sumie trzy osoby) w terminie do dnia  29 marca b.r. W ramach każdej grupy panelowej zostaną wyłonieni przedstawiciele, którzy przygotują wystąpienia.

O szczegółach Forum Aplikantów  Kierownicy szkolenia dyskutować będą podczas Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich planowanej w dniach 5-7 kwietnia 2019 w Kazimierzu. Tam też zostaną przedstawione problemy i zagadnienia będące przedmiotem wystąpień aplikantów podczas spotkania. Aplikanci wyrazili chęć uczestniczenia w podobnych spotkaniach wskazując, iż ich wartością jest także czynnik integracyjny.

Adw. Elżbieta Nowak podziękowała obecnym za przybycie na spotkanie i udział w dyskusji zapowiadając kontynuację tego rodzaju spotkań jeszcze w bieżącym roku.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry