Spotkanie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

W ministerstwie rozwoju 29 kwietnia br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

Uczestników spotkania powitał Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, który przedstawił zebranym zagadnienia przesłane w kwestionariuszach, dotyczących propozycji zmian legislacyjnych. Minister Haładyj zachęcał środowiska biznesowe do nadsyłania dalszych uwag co do oczekiwanych zmian mających na celu ułatwienie działalności gospodarczej.

Minister Haładyj poinformował także o pracach nad nowym prawem zamówień publicznych. Projekty zakładają m.in. elektroniczną archiwizację akt pracowniczych oraz sukcesję przedsiębiorstw rodzinnych. Przewidywane są zmiany w trzech obszarach: prawo pracy, przepisy dotyczące postępowań administracyjnych oraz zmiany w prawie cywilnym – pakiet „ochrona wierzyciela”.

Omówiono też założenia rozwiązań dotyczących uregulowania sukcesji w przedsiębiorstwie. Dyskutowano kierunkowe propozycje uregulowania instytucji prokurenta Mortis Causa. Instytucja ta ma zabezpieczać możliwość działania przedsiębiorstwa na wypadek śmierci właściciela. Celem ministerstwa jest wypracowanie takiego rozwiązania, aby po śmierci przedsiębiorcy ustanowiony prokurent Mortis Causa mógłby nadal prowadzić działalność gospodarczą i wejść w prawa i obowiązki  zmarłego (przejęcie zobowiązań umownych, pracowników itd.) do czasu powołania spadkobierców i ewentualnego dokonania działu spadku. 

Planowane są też zmiany w prawie pracy. Propozycja zakłada m.in. złagodzenie rygorów dla firm zatrudniających poniżej 50 (a nie jak dotąd 20) osób.

W zakresie kolejnych zmian planuje się wprowadzenie zmian zwiększających uprawnienie udziałowców/akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach kapitałowych.

Celem wprowadzenia zmian jest poprawa warunków do prowadzenia działalności według   standardu rankingu „Doing Business”. Przekładać się to będzie na ułatwienia dla mniejszych firm, elektronizację akt pracowniczych, ułatwienia w procedurach administracyjnych, rozwiązanie problemu sukcesji w firmach jednoosobowych, powołanie biur informacji gospodarczej i wprowadzenie pakietu ochronnego dla wierzycieli.

W toku prezentacji zwrócono uwagę, że zakresy planowanych zmian legislacyjnych wymuszają potrzebę uzgodnień międzyresortowych.

Pani Anna Skowrońska mówiła o elektronizacji akt i archiwizacji elektronicznej. Zwróciła uwagę na znikome wykorzystywanie podpisu elektronicznego.

Mec. Katarzyna Skrzek - radca prawny i legislator, przedstawiła koncepcję ustanowienia prokurenta Mortis Causa.

Mec. Bartosz Grohman zabrał głos zwracając uwagę na kwestię potencjalnych sporów pomiędzy spadkobiercami już przy powołaniu prokurenta Mortis Causa. Wskazał, że dostrzega ryzyko niekończących się sporów sądowych kwestionujących już sam wybór danej osoby na funkcję prokurenta Mortis Causa. Ponadto wskazał na uciążliwość obowiązków sprawozdawczych do GUS.

Zespół będzie cyklicznie spotykał się, aby dyskutować nad planowanymi zmianami. Ministerstwo Rozwoju planuje kolejne spotkania. Naczelna Rada Adwokacka będzie w nich aktywnie uczestniczyć.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/