Środowiska akademickie dziękują NRA i prezesowi Treli

Wdzięczność za wsparcie przez Naczelną Radę Adwokacką inicjatyw naukowych oraz poświęconych edukacji prawnej wyraziły Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i organizatorzy Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Podziękowania zostały przesłane na ręce adw. Jacka Treli, prezesa NRA. 

Podziękowania dla adw. Jacka Treli, prezesa NRA, za wsparcie, przesłały Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Centrum Pro Bono. Okazją jest jubileusz 20-lecia Klinik Prawa w Polsce, 15-lecia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i 10-lecia Centrum Pro Bono. 

 


Program Uniwersyteckich Poradni Prawnych (inaczej: kliniki prawa, ang.: legal clinics) polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji poradni prawnych, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim.

Jednym z podstawowych celów tego programu jest niesienie pomocy prawnej ludziom ubogim. W ten sposób zarówno spełnia się niezmiernie ważną misję społeczną, jak i kształtuje wśród studentów prawa świadomość traktowania zawodu prawniczego w kategoriach służby publicznej. Studenci mają możliwość poznania problemów społecznych, dzięki czemu wśród przyszłych prawników wzrasta stopień wrażliwości na kwestie naruszania praw człowieka.

Drugim ważnym celem jest udoskonalenie procesu kształcenia studentów prawa, poprzez kontakt z praktyką stosowania prawa w relacjach z klientami i ich rzeczywistymi problemami, nie zaś tylko z teorią. Jest to doskonałe połączenie kształcenia dydaktycznego ze zdobywaniem umiejętności praktycznych.

Program ten adresowany jest zatem z jednej strony do studentów prawa i kadry dydaktycznej, z drugiej zaś strony jego głównymi odbiorcami są najsłabsze grupy społeczne takie jak: bezrobotni, bezdomni, emeryci, renciści, niepełnosprawni, ofiary przestępstw, kobiety w trudnej sytuacji życiowej, cudzoziemcy i uchodźcy.

Dzięki temu programowi wzrasta zarówno zaangażowanie jednostek jak i całej społeczności prawno-akademickiej w pracę na rzecz szczególnie zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego. Pozwala on też zaspokoić elementarne, najważniejsze potrzeby społeczne związane z dostępem do bezpłatnej pomocy prawnej.


Z kolei podziękowania dla Naczelnej Rady Adwokackiej za objęcie patronatem honorowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 4. Forum Prawa Mediów Elektronicznych przesłali organizatorzy:Forum Prawa Mediów Elektronicznych (FPME) jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczacymi prawa mediów elektronicznych. Subsydiarnym celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych. Pierwsza edycja Forum miała miejsce 26 marca 2015 r. we Wrocławiu a kolejne - 6-7 kwietnia w Opolu, 4-5 kwietnia 2017 r. w Szczecinie i 10-11 kwietnia we Wrocławiu. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry