Stanowisko NRA ws. rozstrzygnięcia TK z 7 października br.

Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 23 października przyjęła przez aklamację uchwałę, w której  stoi na stanowisku, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 nie ma żadnego wpływu na skuteczność i ważność orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Naczelna Rada Adwokacka stwierdza, że podważanie mocy wiążącej art. 1, art. 2,  art.  4  ust.  3  i  art.  19  Traktatu  o  Unii  Europejskiej,  którego dokonał Trybunał Konstytucyjny,  jest  w  istocie  podważaniem  i  ograniczaniem  praw  obywateli  polskich  do  bezstronnego  i  niezawisłego  sądu  oraz  do  efektywnego  i  skutecznego  środka  odwoławczego  w postępowaniu sądowym.

Poszanowanie  wiążących  Rzeczpospolitą  Polską  traktatów  międzynarodowych, statuujących Unię Europejską, nie stoi w sprzeczności z zasadami wynikającymi z Konstytucji  i  nie  godzi  w  suwerenność  oraz  bezpieczeństwo  Polski,  lecz  stanowi  ich  gwarancję.

Członkostwo  Polski  w  Unii  Europejskiej  oznaczać  musi  lojalność  w  przestrzeganiu ustanowionych w niej reguł.

Naczelna Rada Adwokacka wyraża stanowczy sprzeciw wobec treści rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego oraz w pełni podziela stanowiska innych gremiów prawniczych  i przychyla się do oświadczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku  z  10  października  2021  r.  oraz  do  uchwały  04/2021  Komitetu  Nauk  Prawnych  Polskiej Akademii Nauk z 12 października 2021 r.

 

(czytaj uchwałę NRA nr 28/2021)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry