Szczegóły dotyczące ubezpieczeń OC dla adwokatów

Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl  

Na adresy mailowe adwokatów agent ubezpieczeniowy obecnie wysyła informacje o nowych warunkach ubezpieczeniowych. Mail wysyłany przez  Marsh Service Sp z o.o. stanowi wykonanie Umowy o współpracy technicznej zawartej pomiędzy NRA a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A

 Przypominamy również, że nowa umowa gwarantuje:

Rozszerzenie dotychczasowego zakresu ubezpieczenia, m.in. poprzez objęcie jego zakresem tzw. szkód spółkowych oraz zmianę konstrukcji ubezpieczenia dodatkowego.

 • Obniżenie składek za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia (w dwóch najpopularniejszych wariantach obniżka wynosi 52% i 36%).
 • Propozycję nowych wariantów sum we wszystkich rodzajach ubezpieczeń ubezpieczenia (aż do 2 mln euro w ubezpieczeniu obowiązkowym, nowe sumy dla kancelarii, adwokatów wykonujących funkcje zlecone, aplikantów).
 • Usprawnienie procesu likwidacji szkód zewnętrznego likwidatora.
 • Możliwość skorzystania przez adwokatów z usług brokera w procesie likwidacji szkody.
W nowej umowie generalnej będą obowiązywać te warianty, które obowiązywały dotychczas - chyba, że adwokat zmieni je samodzielnie przez stronę internetową lub poprzez złożenie deklaracji we właściwej izbie adwokackiej.

 Płatności i warianty ubezpieczenia:

 

Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR.

1 - przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia.

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

 • Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora - na dodatkową sumę 25.000 zł.
 • Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.
 • Ubezpieczenie NNW - na dodatkową sumę 25.000 zł ( dla uszczerbków powyżej 20%).
 • Rażące niedbalstwo adwokata.
 • Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.
 • Klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 100.000 zł.
 • OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł.
 • Klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł.
Adwokat w każdej chwili, w ten sam sposób może w przyszłości zmienić sumę gwarancyjną ubezpieczenia podstawowego.

Jeżeli adwokat, który nie złożył wcześniej deklaracji będzie ubezpieczony od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu na sumę ubezpieczenia 100 000 euro oraz ubezpieczeniem dodatkowym na sumę 250 000 euro.

W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia, nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji (decyduje data wpływu deklaracji do ORA).

Druk deklaracji wyboru wariantu ubezpieczenia jest dostępny na stronie http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl oraz w biurach okręgowych rad adwokackich.  

Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA (od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu do dnia wpływu deklaracji do ORA adwokat będzie ubezpieczony według wariantu nr 2 tj. 100.000 EUR + 250.000,00 EUR ubezpieczenia dodatkowego).

Aktywacja konta w adwokat.marsh-zawodowe.pl w żaden sposób nie wpływa na objęcie grupowa umową ubezpieczenia podstawowego. Objęci są nią wszyscy adwokaci zgodnie z danymi przekazanymi przez Izby i NRA. Jeśli w systemie są dane nieaktualne prosimy zwrócić się do poszczególnych Izb. Adwokat w platformie może samodzielnie podać adres korespondencyjny w celach dostarczenia polisy ubezpieczeniowej. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry