Tarcza 3 - nowy projekt zmian w ustawie COVID-19

Publikujemy komunikat dotyczący nowego projektu zmian w ustawie COVID-19 - Tarcza 3.

Do Sejmu 28 kwietnia 2020 r. wpłynął nowy projekt zmian w ustawie COVID-19 - jest to druk nr 344 - rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tego samego dnia rząd wniósł autopoprawkę do projektu, druk nr 344a.

Z punktu widzenia praktyki adwokackiej najistotniejsza zmiana zawarta jest w art. 43 pkt 16 - uchyla się art. 15zzs oraz art. 15zzr ustawy COVID-19, czyli przepisy, według których w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów materialnych oraz bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres.

Przepis przejściowy art. 67 przewiduje 7 dni na uruchomienie biegu terminów - od wejścia w życie ustawy.

Art. 43 pkt 8 projektu precyzuje także katalog "spraw pilnych" z art. 14a ustawy COVID-19. Wniosek z tego - nadal pewne sprawy są traktowane jako pilne, natomiast odstępuje się od zawieszenia lub wstrzymania biegu terminów.

Istotny jest także art. 43 - pkt 18 projektu ustawy: doręczenia przez ePuaP, portal oraz mailem – w razie wyrażenia zgody przez stronę, a także możliwość wnoszenia pism przez ePuaP.

Dodatkowe zmiany wg autopoprawki 344a:

1. Rozszerza się możliwość prowadzenia rozpraw na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku - videorozpraw, przy czym:

a) brak videorozpraw i brak posiedzeń z wyłączeniem jawności w w postępowaniu karnym, innych niż wg KPK,

b) dopuszczalne będą videorozprawy przed WSA i NSA,

c) dopuszczalne będą videorozprawy wg KPC, także gdy uczestnicy znajdują sie poza budynkiem sądu;

2. W postępowaniach cywilnych:

a) przeprowadzenie posiedzenia niejawnego możliwe jedynie, gdy strona się temu nie sprzeciwiła,

b) członkowie składu poza referentem i przewodniczącym mogą znajdować się poza budynkiem sądu w trakcie rozpraw, muszą być "obecni" przy ogłoszeniu orzeczenia,

c) sąd może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie.

3.  NSA może rozpoznawać skargi kasacyjne na posiedzeniu niejawnym, o ile strony wyrażą na to zgodę.

Inna ważna zmiana wynikająca z przepisu przejściowego art. 67 (po autokorekcie): z dniem wejścia w życie ustawy rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary.


Ponadto stosownie do art. 43 pkt 35 – projektowana jest zmiana w zakresie urlopów płatnych dla aplikantów i zwrot opłaty dla osób wycofujących się z egzaminu adwokackiego.

Poniższe zmiany mają charakter trwały, niezależny od stanu epidemii, np.:

art. 1 - dodanie art. 387[1] kc,

art. 2 - dodanie art. 952[1] kpc,

art. 7 - dodanie §2 i 3 w art. 304 kk,

art. 26 - zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

art. 28 - zmiany Prawa o Prokuraturze

art. 40 - zmiana ustawy o zmianie KSH z 30.08.2019

Jak wynika z porządku obrad, projekt może zostać nim objęty na aktualnym, 11 posiedzeniu Sejmu.

 

Druk nr 344: (link do dokumentu)

 

Autopoprawka druk nr 344a: (link do dokumentu)

 

 

Opracował adw. Bartosz Przeciechowski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry