Uchwała NRA dot. wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego

Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 1 lipca br. przyjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. 

Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, które ponosi obwiniony w razie skazania, NRA ustaliła na kwotę:

-  1 000 zł za dochodzenie dyscyplinarne,

- 1 000 zł za postępowanie przed sądem dyscyplinarnym I instancji,

- 1 000 zł za postępowanie przed sądem II instancji.

W uzasadnionych wypadkach sąd kierując się zasadami słuszności może zwolnić obwinionego, który został skazany od obowiązku ponoszenia zryczałtowanych kosztów postępowania w całości lub w części albo podwyższyć wysokość tych kosztów nie więcej niż do kwoty 3 000 zł za każdy etap, o którym mowa w art. 95c pkt. 1 i 2 poa.

Jeżeli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub więcej obwinionych, wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego określa się odrębnie dla każdego z obwinionych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(czytaj treść uchwały nr 23/2017)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry