Uchwały NRA dotyczące procedury wyłaniania kandydatów na sędziów SN

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej 29 sierpnia br. jednogłośnie podjęto uchwałę, w której NRA odniosła się do sposobu wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.

NRA wyraziła pogląd, że: 

  1. podstawy prawne oraz sposób wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego naruszają standardy konstytucyjne oraz wspólne zasady prawa Unii Europejskiej,
  2. sposób wyłaniania kandydatów jest nietransparentny, pospieszny, niegwarantujący wyboru osób spełniających standardy powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, co podważa autorytet Sądu Najwyższego i zapadających w nim orzeczeń,
  3. wątpliwości co do zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz Konstytucją RP dotyczące ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym dostrzeżone w postanowieniu TSUE w sprawie Celmer, w procedurze wszczętej przez Komisję Europejską, w postanowieniu SN o zastosowaniu środka tymczasowego i o przedstawieniu pytań prejudycjalnych TSUE oraz w stanowiskach Komisji Weneckiej i raporcie ONZ, nakazują powstrzymanie się od pospiesznego stosowania kwestionowanego prawa,
  4. przestrzeganie i wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest obowiązkiem każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  5. przestrzeganie i wykonywanie orzeczeń Sądu Najwyższego jest obowiązkiem wszystkich organów władzy publicznej.

Mając powyższe na uwadze, Naczelna Rada Adwokacka zwróciła się z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powstrzymanie się z powołaniem przedstawionych kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła również uchwałę, w której uznała, że udział adwokatów w aktualnej procedurze wyłaniania kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego stoi w sprzeczności z wartościami jakimi kieruje się Adwokatura. - Naczelna Rada Adwokacka z dezaprobatą odnosi się do tych zachowań adwokatów, które legitymizują sprzeczne z Konstytucją RP działania wobec wymiaru sprawiedliwości. – czytamy w uchwale.

czytaj uchwałę nr 45/2018

(czytaj w wersji angielskiej)

czytaj uchwałę nr 46/2018

(czytaj w wersji angielskiej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski