Uwagi NRA dot. zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej

Uwagi dotyczące niezbędnych - w ocenie Adwokatury - zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (NPO) przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. Propozycje Adwokatury mają usprawnić świadczenie usług pomocowych poprzez zapewnienie dostępu do systemu tym obywatelom, którzy rzeczywiście z systemu powinni korzystać.

Proponowane zmiany mają także zapewnić właściwy standard i poziom pomocy prawnej świadczonej w ramach NPP.

Opinia zawiera 12 proponowanych zmian, które są podsumowaniem odpowiedzi adwokatów na ankietę rozesłaną przez Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych w lutym br.

1. Zniesienie w karcie pomocy obowiązku opisywania problemu klienta i opisu udzielonej porady.
2. Progi dochodowe w informacjach statystycznych zawartych w karcie pomocy.
3. Wprowadzenie do oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rygoru odpowiedzialności karnej z art. 233 paragraf 6 kk (rozwiązanie tymczasowe - mała reforma).
4. Zaangażowanie organów administracji w proces przyznawania prawa do korzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej (duża reforma).
5. Udzielanie porad osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową w miejscu ich zamieszkania (art. 8  ust. 8 ustawy) dopiero po zrealizowaniu porady telefonicznej.
6. Zwrot kosztów dojazdu na wizytę domową udzielaną osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową w miejscu ich zamieszkania (art. 8 ust. 8 ustawy).
7. Zwolnienie z obowiązku udziału w kursie doszkalającym doradców obywatelskich będących jednocześnie adwokatami lub radcami prawnymi (art. 11 a ust. 2 ustawy).
8. Wykreślenie z ustawy zapisu o możliwości nieodpłatnego wydłużenia świadczenia pomocy prawnej do pięciu godzin i propozycja waloryzacji stawek wynagrodzenia w NPP i NPO.
9. Obowiązek wskazywania w karcie pomocy właściwej dla nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czy dana porada była poradą obywatelską czy poradą prawną.
10. Zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia w punktach NPP i NPO.
11. Wyeliminowanie z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej beneficjentów w postaci przedsiębiorców.
12. Neutralność lokalizacji punktów NPP i NPO.

(czytaj stanowisko NRA)

Ankieta Instytutu została rozesłana 18 lutego br. Była skierowana do adwokatów, ale także do dziekanów okręgowych rad adwokackich. W stanowisku NRA zostały uwzględnione nadesłane w odpowiedzi na ankietę uwagi.

Adw. Dorota Kulińska, dyrektor ILiPP, dziękuje za wszystkie nadesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego - Instytut Interwencje – oraz w pismach dziekanów okręgowych rad adwokackich uwagi. Informacje o dalszych pracach będą na bieżąco publikowane.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry