W Senacie o pełnej realizacji prawa do obrony aresztowanego

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie art. 215 Kodeksu Karnego Wykonawczego zgłoszonego przez Naczelną Radę Adwokacką w Senacie RP.

Na 89. posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz 62. posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP  24 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny wykonawczy – odnoszącego się do zmiany art. 215 k.k.w. Projekt przedłożony wraz z petycją NRA został przygotowany przez adw. Przemysława Rosati, członka Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. Jerzego Lachowicza, wicedziekana ORA w Wałbrzychu.

Pierwotnie projekt został złożony jako załącznik do petycji Naczelnej Rady Adwokackiej (uchwała NRA nr 80/2020 z dnia 18 stycznia 2020 r.) Wobec zakończenia prac nad petycją został następnie objęty inicjatywą ustawodawczą senatora Aleksandra Pocieja i grupy senatorów Senatu RP (nr druku 227).

Celem zmiany art. 215 k.k.w. jest zapewnienie osobie tymczasowo aresztowanej pełnej realizacji prawa do obrony, w tym zniesienie barier o charakterze techniczno-organizacyjnym, w aspekcie realizacji prawa do porozumiewania się z obrońcą podczas nieobecności innych osób. Różnica pomiędzy dotychczasowym stanem prawnym, a postulowanym stanem prawnym polega na tym, że nowoprojektowany stan prawny po pierwsze: w pełni pozwoli na realizację konstytucyjno-konwencyjnego prawa osoby tymczasowo aresztowanej do kontaktu z obrońcą, po drugie uprości czynności techniczno-organizacyjne organu procesowego, odciążając organ procesowy od wykonywania dodatkowych czynności organizacyjnych, po trzecie usprawni realizację kontaktu tymczasowo aresztowanego z jego obrońcą. Przyjęcie postulowanego przez NRA rozwiązania będzie także skutkowało tym, że raz udzielona zgoda na widzenie obrońcy z tymczasowo aresztowanym będzie aktualna także w przypadku zmiany organu procesowego, do dyspozycji którego pozostaje tymczasowo aresztowany.

Za przyjęciem projektem ustawy opowiedziało się 14 senatorów, przeciwko było 7, wstrzymało się 3. Projekt został przyjęty. Sprawozdawcą komisji na dalszym etapie prac legislacyjnych w Senacie RP będzie senator Aleksander Pociej. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry