Ważny krok w pracach nad zmianami w orzekaniu o wynagrodzeniach za urzędówki


Ważne dla pełnomocników zmiany w orzekaniu o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu będą przedmiotem senackiego projektu zmian  w kodeksie postępowania karnego i kodeksie postępowania cywilnego. Zdecydowała o tym senacka Komisja  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która obradowała 15 lutego br. nad petycją NRA, złożoną w styczniu 2021 r. przez adw. Przemysława Rosatiego.

Podczas posiedzenia 15 lutego 2022 r. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

Petycja (P10-15/21) postuluje zmiany w zakresie orzekania o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu polegające na tym, że sąd:
- orzekałby o tych kosztach w odrębnym postanowieniu, wydawanych w po wydaniu orzeczenia kończącego sprawę w danej instancji, co pozwoli na wypłacanie zasadzonych kosztów po zakończeniu postępowania w każdej instancji, a w przypadku wygaśnięcia pełnomocnictwa w trakcie postępowania z przyczyn określonych w petycji, po podjęciu przez sąd decyzji w terminie 14 dni od złożenia wniosku;

A w zakresie regulacji zawartych w KPC NRA postuluje, żeby
- koszty nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu w każdym przypadku ponosił Skarb Państwa , dochodząc potem w sprawach wygranych przez pełnomocnika tych kosztów od strony przeciwnej bez angażowania pełnomocnika z urzędu, odmiennie niż w obecnym stanie prawnym.

Senacka Komisja, po intensywnej wymianie zdań, podjęła decyzję o podjęciu prac na senackim projektem nowelizacji kpk i kpc stosunkiem głosów 12 „ za” do 4 „ wstrzymujących się”, bez głosów przeciwnych, pomimo negatywnej opinii Ministerstwa Sprawiedliwości i jego zdecydowanej opozycji wobec propozycji Naczelnej Rady Adwokackiej.

(czytaj petycję NRA)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski