Ważny krok w pracach nad zmianami w orzekaniu o wynagrodzeniach za urzędówki


Ważne dla pełnomocników zmiany w orzekaniu o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu będą przedmiotem senackiego projektu zmian  w kodeksie postępowania karnego i kodeksie postępowania cywilnego. Zdecydowała o tym senacka Komisja  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która obradowała 15 lutego br. nad petycją NRA, złożoną w styczniu 2021 r. przez adw. Przemysława Rosatiego.

Podczas posiedzenia 15 lutego 2022 r. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

Petycja (P10-15/21) postuluje zmiany w zakresie orzekania o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu polegające na tym, że sąd:
- orzekałby o tych kosztach w odrębnym postanowieniu, wydawanych w po wydaniu orzeczenia kończącego sprawę w danej instancji, co pozwoli na wypłacanie zasadzonych kosztów po zakończeniu postępowania w każdej instancji, a w przypadku wygaśnięcia pełnomocnictwa w trakcie postępowania z przyczyn określonych w petycji, po podjęciu przez sąd decyzji w terminie 14 dni od złożenia wniosku;

A w zakresie regulacji zawartych w KPC NRA postuluje, żeby
- koszty nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu w każdym przypadku ponosił Skarb Państwa , dochodząc potem w sprawach wygranych przez pełnomocnika tych kosztów od strony przeciwnej bez angażowania pełnomocnika z urzędu, odmiennie niż w obecnym stanie prawnym.

Senacka Komisja, po intensywnej wymianie zdań, podjęła decyzję o podjęciu prac na senackim projektem nowelizacji kpk i kpc stosunkiem głosów 12 „ za” do 4 „ wstrzymujących się”, bez głosów przeciwnych, pomimo negatywnej opinii Ministerstwa Sprawiedliwości i jego zdecydowanej opozycji wobec propozycji Naczelnej Rady Adwokackiej.

(czytaj petycję NRA)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry