Wyrok TK ws nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z listopada br.

Trybunał Konstytucyjny 9 grudnia wydał wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o TK, którą Sejm przyjął 19 listopada br. Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła opinię amicus curiae w tej sprawie.  

Wnioski o zbadanie zgodności ustawy z 19 listopada br. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją RP złożyli: grupa posłów na Sejm RP (23 listopada 2015 r.), Rzecznik Praw Obywatelskich (23 listopada 2015 r.), Krajowa Rada Sądownictwa (24 listopada 2015 r). oraz Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej (30 listopada 2015 r.)

Wnioskodawcy wnieśli o zbadanie zgodności ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1928) oraz przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją RP.

Trybunał Konstytucyjny 9 grudnia uznał, że uchwalona w listopadzie nowelizacja ustawy o TK jest częściowo niezgodna z Konstytucją.

Trybunał orzekł, że zgodny z Konstytucją jest tryb uchwalenia nowelizacji ustawy o TK, zaś niezgodny z Konstytucją przepis nowelizacji, zezwalający Sejmowi na ponowny wybór tych sędziów TK, których kadencja wygasła 6 listopada. Niezgodny z Konstytucją jest zdaniem Trybunału przepis o wygaszeniu kadencji obecnego prezesa i wiceprezesa TK a także przepis o 30-dniowym terminie złożenia ślubowania przez sędziego wobec Prezydenta RP oraz zapis, że złożenie ślubowania przed Prezydentem zaczyna kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niekonstytucyjny jest także zapis o możliwości dwukrotnego powołania na prezesa TK.

Podczas posiedzenia Trybunału opinię amicus curiae Naczelnej Rady Adwokackiej przedstawiał adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA (czytaj opinię amicus curiae). NRA w całości podziela zarzuty przedstawione we wniosku RPO stojąc na stanowisku, że ustawa nowelizująca jest niezgodna z art. 7, art. 112 i art. 119 ust. 1 Konstytucji RP, zaś art. 1 ust. 6 ustawy nowelizującej, dodający art. 137a do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 180 ust. 1 i 2 oraz art. 194 ust. 1 w zw. z art. 10 Konstytucji RP, a także art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 14 ust. 1 MPPOiP. W ocenie NRA na uwzględnienie zasługują również zarzuty podniesione przez pozostałych wnioskodawców, w szczególności zaś przez KRS i Pierwszego Prezesa SN.

Na sali rozpraw obecni byli również m.in. adw. Ziemisław Gintowt, doradca Prezesa NRA, adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA oraz która wystąpiła również jako pełnomocnik Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE zgłosiło się do postępowania w charakterze obserwatora), adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, członek KPCz przy NRA, adw. Paweł Osik, członek Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry