Zakończyły się senackie prace nad nowelizacją kpc dot. doręczeń elektronicznych

W Senacie RP 13 maja 2021 r. zakończyły się prace legislacyjne nad nowelizacją kpc, dotyczącą m.in. doręczeń elektronicznych (druk sejmowy 899; druk senacki 384).

Ostateczny kształt zmian, które zostały wprowadzone w następstwie prac legislacyjnych na tym etapie, był przedmiotem wspólnych rozmów i uzgodnień adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, adw. Dariusza Golińskiego, wicedyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, a także r.pr. Włodzimierza Chróścika, prezesa KIRP i reprezentantów samorządu radcowskiego z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym wiceminister sędzią Katarzyną Frydrych, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wiceministrem Sebastianem Kaletą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz z senatorami: Aleksandrem Pociejem i Krzysztofem Kwiatkowskim.

Konstruktywna współpraca skutkowała wyeliminowaniem m.in. obowiązku skanowania pism procesowych przez adwokatów i składania ich na nośniku, jako załącznika do pisma w wersji papierowej. Uwzględniono także postulat wydłużenia terminu tzw. awizo elektronicznego z 14 do 21 dni, a także pozostawiono orzekanie w instancji odwoławczej w składzie trzech sędziów. Doręczeniami elektronicznymi nie objęto pism sądowych, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu. Wprowadzono wydłużone vacatio legis, tj. z 14 dni do 2 miesięcy, aby pełnomocnicy mogli przygotować się do doręczeń elektronicznych.

Ostatecznie Senat przyjął zmianę, która powoduje, że art. 15 zzs9 ustawy covidowej ma projektowane brzmienie:

„1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach prowadzonych w sposób określony w art. 15zzs1 , w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny.

2. W okresie wskazanym w ust. 1, w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu.”;

3. Datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 21 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym.

4. Doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.

5. Przewodniczący zarządza odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu na charakter pisma.”

 

Prezes NRA adw. Przemysław Rosati składa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad tym projektem.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry