Zdarzyło się... 13 czerwca

13-14 czerwca 1905 r. odbył się w Warszawie zjazd przedstawicieli adwokatury polskiej z Królestwa i cesarstwa. Podczas zjazdu uchwalono statut powstałego Związku Adwokatury Polskiej. 

W Zjeździe uczestniczyło 61 adwokatów. Adw. Franciszek Nowodworski odczytał projekt statutu planowanego Związku Adwokatury Polskiej.

Pierwszy paragraf określał cel Związku: 

„Związek Adwokatury Polskiej ma na celu ochronę praw narodu polskiego oraz zespolenie działalności zawodowo-społecznej adwokatów-Polaków”

Drugi paragraf określał zadania:  

a) Związek przedsiębierze wszelkie prace o charakterze prawniczo-społecznym, zmierzające do uświadomienia, obrony, przywrócenia i utrwalenia praw narodu polskiego, jako to: wygotowuje i popiera projekty ustaw i statutów, skargi, protesty, memoriały, wyjaśnienia itp., zarządza ankiety, badania itd.,

b) organizuje obrony w sprawach sądowych i administracyjnych mających znaczenie narodowo-społeczne

c) podejmuje wydawnictwa publicystyczne i naukowe związane z zadaniami Związku i obiera jedno z pism polskich za swój organ

d) popiera rozwój nauki i prawa w Polsce.

(źródło: H.Kiepurska, Adwokaci warszawscy, s. 8)

Pierwszy paragraf wywołał burzliwą dyskusję, po której uczestnicy Zjazdu przyjęli statut. 

Do Związku Adwokatury Polskiej mogli należeć wszyscy adwokaci Polacy. Związek dzielił się na okręgi. Okręg pierwszy stanowiło Królestwo Polskie z ogniskiem w Warszawie, kolejne okręgi miały ogniska w Charkowie, Kijowie, Moskwie, Odessie, Petersburgu, Wilnie. W planach było utworzenie dwóch pozarosyjskich okręgów: zaboru pruskiego i austriackiego.

Na Zjeździe dokonano wyboru zarządu, który składał się z 25 osób. Do Wydziału Związku należeli: Henryk Konic, Franciszek Nowodworski, Leon Papieski, Karol Dunin, Stanisław Bukowiecki, Stanisław Posner, Antoni Osuchowski, Adolf Pepłowski.

11 stycznia 1907 roku odbył się II Zjazd Związku, w którym uczestniczyło tylko 29 przedstawicieli. Pojawiły się głosy za rozwiązaniem Związku, co nastąpiło podczas III Zjazdu - 28 maja 1908 r.

Trzy lata później we Lwowie powstał Związek Adwokatów Polskich, któremu udało się zrealizować większość celów Związku Adwokatury Polskiej.

(czytaj więcej o Związku Adwokatów Polskich)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry