Adw. Justyna Mazur powołana do Rady Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, została powołana do Rady Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uroczyste spotkanie władz rektorskich  z nowo powołaną Radą Uczelni, a następnie jej pierwsze posiedzenie odbyło się 19 marca 2019 r.

Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny wręczył członkom Rady, wybranym przez Senat UKW, 29 stycznia 2019 r., akty powołania. W skład skład Rady Uczelni weszli:  Lucyna Kopińska - dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Bank Polski SA, która objęła funkcję przewodniczącej. Wśród członków spoza wspólnoty uczelni znaleźli się adw. Justyna Mazur - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy i Elżbieta Rusielewicz - radna Rady Miasta Bydgoszczy. Wśród członków Rady ze wspólnoty uczelni zaś:  dr Aldona Chlewicka-Mączyńska - dyrektor Biblioteki UKW, prof. dr hab. Roman Leppert - kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Instytutu Pedagogiki, prof. dr hab. Jacek Maciejewski - prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału Humanistycznego oraz Adrian Kaczorowski - przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Zadania stojące przed Radą określa ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". Będzie to opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni. W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni opiniować będzie plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzać sprawozdanie z jego wykonania oraz sprawozdanie finansowe.

Kadencja pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zakończy się 31 grudnia 2020 r.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry