Białystok: konferencja kierowników szkolenia aplikantów

Obrady tegorocznej konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich toczyły się w dniach 20-21 września w Białymstoku.

Posiedzenie w dniu 20 września otworzyła przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Elżbieta Nowak, witając członków Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej obecnych na konferencji: adw. Anisę Gnacikowską – zastępcę sekretarza NRA, adw. Ziemisława Gintowta – członka Prezydium NRA, adw. Ewę Krasowską, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, a także adw. dr Agnieszkę Zemke–Górecką, dziekan Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Następnie adw. Nowak omówiła program Konferencji, przybliżając problematykę, której spotkanie zostało poświęcone, w szczególności podkreślając, iż istotnym elementem porządku obrad Konferencji jest nowy ramowy program szkolenia aplikantów adwokackich.

Dziekan Izby Adwokackiej w Białymstoku adw. dr Agnieszka Zemke–Górecka również przywitała obecnych, omawiając przebieg zarówno samej Konferencji, jak również finału Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich.

Następnie zgromadzeni omówili aktualnie obowiązujący Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej, również w kontekście jego ewentualnych zmian. Zebrani opowiedzieli się przeciwko wprowadzeniu obligatoryjnego sprawdzianu na III roku aplikacji z zakresu prawa gospodarczego oraz administracyjnego uznając, iż w tym zakresie wystarczające są dotychczasowe uregulowania dające możliwość, w razie zaistnienia takiej potrzeby, przeprowadzenia sprawdzianów fakultatywnych. Obecni na konferencji kierownicy szkolenia dostrzegają potrzebę przeprowadzania takich sprawdzianów bez konieczności zmian w Regulaminie.

W toku burzliwej dyskusji, omawiając w dalszym ciągu kwestie związane z Regulaminem odbywania aplikacji adwokackiej, zwrócono uwagę na ewentualną celowość wprowadzenia dodatkowego narzędzia umożliwiającego weryfikację jakości prowadzących zajęć i przebiegu aplikacji w postaci ankiety.

Następnego dnia, tj. 21 września, rozpoczynając drugi dzień obrad konferencji, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich adw. Elżbieta Nowak przedstawiła zespoły przygotowujące zmiany w zakresie ramowego programu szkolenia.

Projekt planu z zakresu prawa karnego, etyki oraz zasad wykonywania zawodu adwokata zaprezentował adwokat Jerzy Zięba.

Projekt planu z zakresu prawa cywilnego zaprezentowała adwokat Anna Ślęzak.

Projekt planu z zakresu prawa gospodarczego zaprezentował adwokat Marcin Derlacz.

Projekt planu z zakresu prawa administracyjnego zaprezentowała adwokat dr Agnieszka Zemke – Górecka.

Konferencja kierowników szkolenia przyjęła w drodze głosowania propozycję rozkładu bloków szkolenia na poszczególne lata aplikacji w następujący sposób:

I rok aplikacji

 1. Prawo karne: prawo karne materialne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, prawo karne wykonawcze      
 2. Prawo o adwokaturze
 3. Historia adwokatury
 4. Kształtowanie wizerunku adwokata
 5. Zasady wykonywania zawodu adwokata i zasady etyki adwokackiej

II rok aplikacji

 1. Prawo cywilne materialne
 2. Postępowanie cywilne
 3. Prawo rodzinne i opiekuńcze,

III rok aplikacji

 1. Prawo gospodarczo – handlowe                                                     
 2. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne           
 3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Konferencja zarekomendowała, aby nowy ramowy plan szkolenia obowiązywał aplikantów adwokackich, którzy rozpoczną aplikację adwokacką od 1 stycznia 2019 roku. Aplikanci, którzy rozpoczęli aplikację wcześniej, do zakończenia aplikacji odbywają szkolenie na podstawie ramowego programu szkolenia w poprzednio obowiązującym brzmieniu.

W dalszym ciągu obrad adwokat Bartosz Grohman, członek NRA, przedstawił projekt ankiety oceniającej jakość zajęć dydaktycznych dla aplikantów adwokackich. W toku dyskusji po zmianach przyjęto projekt ankiety.

Adwokat Ziemisław Gintowt w obszernym wystąpieniu zaakcentował konieczność położenia nacisku na praktyczny wymiar prowadzonych w ramach aplikacji adwokackiej zajęć.

W kolejnym punkcie obrad adwokat Elżbieta Nowak przedstawiła projekt powołania listy wykładowców przy Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich prowadzących zajęcia w poszczególnych izbach adwokackich, które nie posiadają specjalistów w danej dziedzinie. Następnie przedstawiła projekt kryteriów oceny wykładowcy w tym zakresie. Uczestnicy Konferencji po burzliwej dyskusji przyjęli zmodyfikowane kryteria doboru wykładowców, a dodatkowo zarekomendowali, aby kandydatury wskazywane były przez kierowników szkolenia bądź dziekanów poszczególnych izb adwokackich. Wpis i wykreślenie z listy wykładowców dokonuje się na podstawie decyzji Prezydium Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich.

Podczas obrad poruszane były także inne problemy dotyczące szkolenia aplikantów adwokackich. Konferencja jest miejscem, w którym ścierają się rożne podglądy w zakresie kształcenia adeptów naszego zawodu,  a najważniejsze jest wypracowanie jednolitego stanowiska co do istotnych kwestii szkolenia. Podczas tegorocznej jesiennej konferencji taki konsensus został osiągnięty.

Adwokat Elżbieta Nowak podziękowała Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku, a przede wszystkim jej dziekan, adw. dr Agnieszce Zemke-Góreckiej za wspaniałą gościnność oraz stworzenie godnych warunków odbycia obrad. Nadto podziękowała wszystkim gościom za przybycie i doprowadzenie do wypracowania wyżej przedstawionych stanowisk w kluczowych zagadnieniach dotyczących szkolenia aplikantów.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry