Kraków: Zgromadzenie Izby Adwokackiej i ślubowanie adwokatów

Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie odbyło się 25 czerwca br. w Collegium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgromadzenie poprzedziła uroczystość ślubowania adwokackiego, które złożyło 77 nowych krakowskich adwokatów.

W Zgromadzaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród nich m.in. adw. Jacek Trela, prezes NRA, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa UJ, Marcin Sala–Szczypiński, dziekan OIRP w Krakowie oraz wicedziekani ORA we Wrocławiu: adw. Sławomir Krześ i adw. Leszek Rojek.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie przyjęło wszystkie przedłożone sprawozdania oraz przygotowany przez ORA w Krakowie preliminarz budżetowy na 2019 rok. Zgromadzenie udzieliło również absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej za rok 2018.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie podjęło także dwa ważne stanowiska. Pierwsze w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zabezpieczenia interesów prawnych obywateli RP, drugie w sprawie dokonania zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Poniżej zamieszczamy oba stanowiska.

Stanowisko nr 1

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Krakowie w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zabezpieczenia interesów prawnych Obywateli RP

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie z satysfakcją przyjmuje powołanie przez Naczelną Radę Adwokacką Zespołu przygotowującego obywatelski projekt ustawy o świadczeniu pomocy prawnej, porządkującego rynek usług prawniczych w Polsce.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie identyfikuje się z nadrzędnym celem tej inicjatywy ustawodawczej jakim jest stworzenie zasad świadczenia pomocy prawnej na rynku, które zapewnią uczestnikom ustawową gwarancję otrzymania wyłącznie fachowej pomocy przez wykwalifikowanych i kompetentnych pełnomocników.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie wskazuje iż proponowana inicjatywa jest reakcją na obecny brak prawnych gwarancji interesów obywateli przy świadczeniu na ich rzecz usług prawniczych.

Stanowisko nr 2

Zgromadzenia Krakowskiej Izby Adwokackiej w sprawie dokonania zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej w całości popiera wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęty w formie uchwały NRA na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, zmierzający do umożliwienia wypłat należnego wynagrodzenia w formie zaliczek na poczet udzielonej i nieopłaconej pomocy prawnej oraz zrównujący w prawach do wynagrodzenia adwokatów reprezentujących stronę przegrywającą jak i wygrywającą.

Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej podziela argumentację uzasadniającą dokonanie zmian w/w rozporządzeniu, w której słusznie podniesiono, że wypłata należnych kosztów na rzecz adwokata ustanowionego z urzędu, nie może być uzależniona od prawomocnego zakończenia postępowania, w którym występował adwokat i już wykonał swoje obowiązki. Natomiast zróżnicowanie zasad wypłaty wynagrodzenia adwokatowi, który reprezentuje stronę wygrywającą i uzależnienie zapłaty od bezskuteczności egzekucji w stosunku do adwokata reprezentującego stronę przegrywającą, który otrzyma wynagrodzenie bezwarunkowo, jest niesprawiedliwie. Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej ma nadzieję na uwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości powyższego postulatu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry