Nagroda Praw Człowieka CCBE dla adw. Mikołaja Pietrzaka


Adw. Mikołaj Pietrzak został uhonorowany tegoroczną Nagrodą Praw Człowieka przyznawaną przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Nagroda została wręczona na Sesji Plenarnej CCBE 29 listopada br. w Lille.

CCBE przyznało adw. Pietrzakowi nagrodę za działania na rzecz praw człowieka i obrony praworządności, za jego wystąpienia na arenie krajowej i międzynarodowej przeciwko naruszaniu praworządności w Polsce, podważaniu trójpodziału władzy, atakom na niezależność sądownictwa i autonomię prawników. CCBE przypomniało, że mec. Pietrzak reprezentuje Jerzego Stępnia, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w postępowaniu dyscyplinarnym, które wszczęto po jego krytycznych wypowiedziach nt. obecnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Jest również obrońcą Józefa Pionira, w sprawie którego wniosek o tymczasowe aresztowanie został odrzucony przez sąd, sędzia zaś został później przeniesiony do innego wydziału sądu. Sprawa ta jest przykładem obecnych zagrożeń dla niezawisłości sędziowskiej w Polsce. Jako dziekan ORA w Warszawie mec. Pietrzak wielokrotnie zabierał głos w sprawie destrukcji praworządności i naruszania niezawisłości sędziowskiej w Polsce.

Uroczystość wręczenia nagrody została poprzedzona wykładem profesora Laurenta Pecha, który przeanalizował mechanizmy polityczne podważające rządy prawa. Profesor Pech wyjaśnił, że pierwszym krokiem, zmierzającym do naruszenia praworządności i wprowadzenia demokracji nieliberalnej, jest przejęcie kontroli politycznej nad sądem konstytucyjnym oraz nad mediami publicznymi. Podkreślił, że naruszenie praw człowieka może nastąpić w każdym kraju demokratycznym.

Laudację wygłosił Pan mecenas Patrick Henry, przewodniczący Komisji Praw Człowieka CCBE. Przywołując wartości demokratyczne w Europie, zbudowane na solidarności, braterstwie i wolności, stwierdził: „Mikołaj Pietrzak jest w Polsce głosem obrony prawa, praw człowieka i konstytucji. Obserwując działalność pana mecenasa Pietrzaka, czuję dumę z tego, że jestem – tak jak on – adwokatem.”

Odbierając nagrodę mec. Pietrzak przyznał, że czuje się zaszczycony odbierając tę wyjątkową i prestiżową nagrodę nie tylko w Europie, ale i na świecie. Podkreślił, że to dla niego niezwykłe wyróżnienie znaleźć się w gronie wcześniejszych laureatów nagrody, którymi  m.in. są Zaza Khatiashvili, Intigam Aliyev i Tahir Elçi, który swoją walkę w obronie praw człowieka przypłacił życiem.

Dziekan warszawskiej izby adwokackiej dodał, że odbiera tę nagrodę w imieniu wszystkich polskich prawników, którzy w ostatnich latach ciężko pracują na rzecz obrony podstawowych wartości państwa demokratycznego, jakimi są m.in. praworządność, trójpodział władzy, niezależność sądownictwa, samorządów prawniczych i samych prawników oraz prawa obywatelskie. (czytaj przemówienie adw. Mikołaja Pietrzaka) (czytaj przetłumaczone przemówienie)    

W uroczystości wręczenia nagrody Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. 

CCBE przyznaje Nagrodę Praw Człowieka od 2007 roku. Jej celem jest wyróżnienie wybitnych prawników i organizacji prawniczych za wyjątkowe zaangażowanie i poświęcenie dla podtrzymania wartości ochrony praw i wolności obywatelskich. Nagroda ta ma również przypominać o podstawowych wartościach zawodu prawnika.

Adw. Mikołaj Pietrzak, od 2016 r. jest dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2010-2016 był przewodniczącym komisji praw człowieka przy NRA.

W swojej działalności zawodowej i społecznej poświęcił się szerzeniu idei państwa prawa i ochronie praw człowieka. Wielokrotnie podejmował się prowadzenia spraw trudnych i kontrowersyjnych, dotyczących obrony praw jednostki przed aparatem państwowym. M.in. podjął się reprezentowania Abd al Rahima al Nashiri w polskim śledztwie i w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie dotyczącej tzw. tajnego więzienia CIA w Polsce. Był również obrońcą Beaty Sawickiej, Weroniki Marczuk czy Józefa Piniora.

W ramach swojej praktyki wspiera pro bono działalność organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Greenpeace Polska, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Jest jednym z założycieli oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Jest laureatem nagrody im. Edwarda Wende. W 2016 r. został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład pięcioosobowej rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur. Jest członkiem międzynarodowych organizacji prawniczych: European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers, oraz Legal Experts Advisory Panel, Fair Trials International. Prowadzi warszawską kancelarię Pietrzak Sidor i Wspólnicy Sp. J. i jest członkiem Doughty Street Chambers w Londynie. Jest stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy CCBE w komisjach: Praw Człowieka oraz Stałej Delegacji przy Trybunale w Strasburgu. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych oraz związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców. 

Panu Dziekanowi składamy serdeczne gratulacje.

czytaj biuletyn CCBE

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski